اگــــــــــــر نمی تــــــــــوانی

اگـــــــــــرنمی تـــــــوانی بلوطـــــــی بر فــــــــراز تپـــــــه ای بـــــــــــــاشیبوتـــــــــه ای در دامـــــــــــنه ای بـــــــــاشولی بهـــــــــــترین بوتـــــــــــه ای بــــــــاش كــــــــــــــه در كنـــــــــــاره راه می رویـــــــــــــــداگــــــــــــــــر نمی توانــــــــــــی درختــــــــــــــ بـــــــــاشی ،بوتــــــــــــــــــه بـــــــاشاگــــــــــــر نمی تــــــــــوانی بوتـــــــــــه ای بـــــــــــــاشی،علفــــــــــ كوچــــــــــكی بـــــــــــاشو چشــــــــم انــــــــــداز كنـــــــــــــار شــــــــــــاه راهــــی را شــــــــــادمانه تـــــــــــــر كناگــــــــــــر نمـــــــــــی توانی نــــــــــــهنگ باشــــــــــی،


 

فقــــــــــط یـــــــــــــك ماهــــــــــی كوچـــــــــــــك بــــــــــاشولـــــــــی بازیگــــــــــوش تــــــــــــــــرین ماهی دریاچــــــــــــــــه!همه مـــــــــــــا را كه ناخــــــــــدا نمی كنند، ملوان هــــــم می تـــــــــوان بـــــــوددر ایـــــــــــن دنیــــــــــا بـــــــــــرای همه مــــــــــــا كـــــــــاری هستــــــــكـــــــــارهـــــــــــای بزرگـــــــــــ و كـــــــــــارهای كمـــــــــی كوچــــــكترو آنچــــــــــــه كـــــــــــه وظیفـــــــــه مــــــــاستـــــــــ ، چندان دور از دسترس نیــــــــــــــــستاگرنمـــــــــی توانی شــــــــــاه راه باشــــــی ،كـــــــــــوره  راه  بــــــــــاشاگـــــــــر نمی توانی خورشــــــــــــید باشــــــــــــی،ستـــــــــــــاره بـــــــــــاشبــــــــــا بــــــــــــــردن و بــــــــــاختـــــــــــن انــــــــــدازه اتــــــــــــ  نمی گــــــــیرندهـــــــــــر آنچـــــــــــــه كــــــــــــه هستـــــــــی، بهتـــــــــرینش بـــــــــــاش!
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic