جملات پر استفاده در میان ایرانیان

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـــودی پشــمالو و بــی نزاکتــــ گفتـــه مـــی شـــود کـــه انـــدک زمـــانی استــــــ

پـــایـــش را در شهــــر گــــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی کـــه چـــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چـــراغ و جهتــــ یـــادآوری خـــاطـــره حنـــابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد، عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد، بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲ تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم تبــدیــل بــه

 سیـــاســـی مــی شــویــم و اینــا پـــس دیـــگــه چیـــزی نمـــی گیـــم و

 مثـــل شهــروند نمـــونه میـــریـــم ســـراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطـــرتـــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط نیمــی از زمـــان مـکالــمه

بـــا تلــفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از: قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!) بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی و کنــــار مــیزی

و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده اعــماق اقـــیانوس ها)

مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی بـــرنــامه ،

توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله

 و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرــسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد. ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی از ایــن قبیــل می باشــد!

5-ای بــابــا! آقــای راننــده، مــن هــر روز ایــن مســیر رو بــا تــاکـسی میــام.

دیــروز ۲۵۰ تــومان بـود. یعنــی چی الان میــگی بـاید ۱۲۵۰ تومـان بــدم؟!؟!

در جــایــی کـــه گنجشـــگــکان مــیومیو مــی کنــند و ســگ ها جیــک جیــک

 و گـــربه ها واق واق ، پـــس خیــلی طبیـــعی استـــ کــــه

صبـح روز بعـــد کـــرایه را چنـــد بـــرابـــر کنـــند!

7-آقــای دکتــر مــریض تخــت دو کــه دیــروز عملــش کــرده بــودیــن،

 هــمین الان تمــوم کــرد!

آقـــا جــــان من اشــتباهاتــــ پـــزشــکی هـــم جــزئی از عـــمل های جـــراحـــیه!

 بـــه فرض هـــم کـــه یه دکـــتر متخصـــصی از هــــر ۴ نـــفری کـــه عمل می کنـــه

 ۳ نفــــرشـــون مــی میــره. دلیــل نمـــیشــه کـــه شــما فــکر کنــید ایــن بنـــده خـــدا

ســواد نـــداره و بـــه خـــاطـــر پـــارتـــی و رابـــطــه و اینـــا مـــدرکـــش رو گـــرفتــــه!

اصـــلاً اگــــه طــــرف آدم نکشــــه کــــه بــش نمی گـــن دکـــتر کــــه!

بـــابـــا جـــان اون یـــه چـــیزی حـــالیـــشه. طــــرفــــ دکتــــره هــــا! گـــیر نــده عـــزیزم.

 بــــرو مـــاستـــتو بـــخور. بـــه تـــوچـــه طرفــــ چـــه جـــوری و از کجـــا مـــدرکشـــو گـــرفتـــه؟

8-شــلام ژن. اون پنــژره رو ببــند شــوژ مـیاد!

(یعــنی:ســلام زن.اون پنــجره رو ببــند ســوز میــاد)

بحـــمدالــله در زمـــینه اعتـــیــاد و معـــتاد پــــروری تـــوانســـتیم بــترکـــونیـــم

 و مــوفــق شـــدیـــم ســن اعتــیاد را بـــه حـــدود ۱۴ الی ۱۵ ســالـــگی

کاهـــش بــدیــم و اصــولاً در ایـــن زمــینه هیــچ یـــک از استــــانــدارد هـــای

جهــانی بـــرای مــا رقمــی بـــه حســـابـــ نمی آیـنــد. در هـــر صـــورت جـــمله

بــــالا یـــکی از پــرکاربردترین جمـــلاتیــه که هـــر روز میـــشنویـــم

یـــا شـــاید هـــم خـــودمون بـــه زبـــونش مـــیاریم!

9-بــرخــورد یــک دستــگاه مــینی بــوس بــا یــک ســواری حــادثــه آفــریــد!

خـــوبــــ دیـــگـــه همـــه میــــدونیـــم خــــودرو هــــامــون فــــرســـوده انــــد و

جـــاده هـــامــــون فــــرســوده تـــر و رانـــندگــانمـــون خـــواب آلـــوده تــر!

 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic