مـــــــرا از تنهــــــایی چـــه بـــاکـــ

ســــرد استـــــ و مــن تنــــــهایــــــــم


چــــه جـــــــمله ای !


پـــــــــر از کلـــــــــیشـــــــه ...


پـــــر از تهــــــوع ...


جـــای گـــــــرمی نشـــــســــــته ای و مـــــی خـــــوانـــــی


"ســــــرد استــــــــــ" ...


یــــــــخ نمــــــی کنـــــی ...


حـــــس نمـــــی کنـــــی ...


کـــــــــه مــــــــن بــــــــرای نــــــــوشـــــــتن همــــــین دو کلــــــمــــــه


چــــــه ســــــــر مــــــایــــــی را گــــــذرانـــــــدم ...تنــــــــــهایــــی مـــــــــان کمــــــی


خیــــــــابـــــــــان کــــــــم داشتـــــــــ


یکــــــــ کـــــــوچـــــــــه و یــــــــک بــــــــوســـــــــه


پنـــــــهـــــــان کـــــــــم داشتـــــــــ


مــــــن شـــــــانــــــــــه بـــــــــه


 شــــــــانـــــــــه ی تـــــــو راه افتـــــــــادم


ایـــــــــن منـــــــظــــــــره چنـــــــــد


قطــــــــره بــــــــاران کـــــــم داشتـــــــــــ!!

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic