پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز

بــــه ویــــرانــــه هــــای ایــــن دل متــــروکــــــ


ســــرکــــی بـــــزن گــــاهــــی...


دیــــریستــــــ کــــه زلـــزلــــهء رفتـــن اش، 


تمــــام 


حجــــم


عشــق را، 


بــــر ســــرم فــــرو ریخـــته استـــــــ  !


رمقــــی نیستــــــ .

 


ایستــــاده ام….


تنهــــا….


پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز


ایــن جــــا ….


انگشتــــــ هــــایـــم را مـــی شمـــارم


یکـــــ...


دو...


ســـه


ودستـــــ هــــای تــــو در هـــم فـــرو رفتــــه انـــد


تـــو ….


غــــزل را مشتـــــ مشتـــــ بـــه حــــراج گـــذاشتـــی


کــــه مهـــربـــانــی اتــــ را ثــابتــــ کنــی


ولــی….


ولـــی نفهمیـــدی کــــه مـــن


آن ســـوی خیـــابــــان


انتظـــارتــــــ را مـــی کشــــم


تــــو بـــی وقفـــه فـــریـــاد کشیــــدی


ومـــن ….


دیگـــر آزارتـــــــ نمـــی دهــم


زیـــن پـــس….


قصـــه هـــایـــم را بــــرای هیـــچ کـــس تعـــریفـــــ نمـــی کنـــم


مطمئـــن بــــاش


هنــــوز هـــم قـــافیـــه را بـــه چشـــمـــان تـــو


مــی بـــازم.…


مطمئـــن بــــاش!

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic