زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...

افســـوس مـــی خــــورم ....چــــرا؟


چــــرا بـــا رفتــــن تــــو.............


بهــــار مـــی آیـــد ؟...


آمـــدی در ســـرمای زمستـــان...


 بــــه ســــردی زمستــــان بـــودی.....


بـــه غـــم انگیــــزی  شبهــــای تنـــهایـــی..... 


بـــــه خشـــکی بـــرفـــــ  ...


مـــی روی.....


بهــــار مـــی آیــــد ...


بـــه نظــــر معـــاملــــه خــــوبــی  استــــــ....


امیــــد آن دارم بهــــار گلـــی بــــر چهــــره اتـــــ بنشــــانــــد ...


چــــه امیــــد مبهمــــی...


گــــردش روزگــــار خــــطا نــــدارد ...


زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...


 

میـــان مـــانـــدن و نمــانـــدن


فـــاصـــلـــه تنهـــــا یکــــــ حــــرفـــــ ســــاده بــــود


از قــــول مــــن


بـــه بــــاران بـــی امــــان بگـــو:


دل اگــــر دل بــــاشـــد


آبـــــ از آسیـــابـــــ علاقــــه اش
نمـــی افتـــد..‏!!‏





طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic