خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ پنجــــره ی مــــن


کـــه تنهـــا تــــو بـــه حــــرف هــــای دل خستــــه ام گـــوش مـــی دهـــی


خــــداحافـــظ ستــــاره ای کـــه هــــرگــــز نـــورتـــــ را نـــدیــــدم


وخــــداحـــافـــظ ای اشکــــــ هــــای بــــی گنــــاه


مــــن رفتــــم مـــی روم جــــایــــز نیستـــــــ


مـــی روم تـــا پیــــدا کــــنم آن حقیقتــــی را کــــه مـــــرا


بــــاز مـــی گــــردانــــد …شــایــــد!شـــایـــد تـــو نـــدانـــی دستـــی را کــــه در دستـــم بـــود …هـــرگز بـــاور نکــــردم


و صــدایــــش را


غبــــار جــــاده هــــا را چـــه کســـی انکــــار کـــرد


و نـــدانستــــه گفـتــــ و نـــدانســــته خــندیــــد و نـــدانستــــه رفتـــــــ


کــــه هنـــوز زیـــر سنگینـــی نگــــاه هـــوس آمیـــزش


بیـــدار شـــده و بـــه خـــوابـــــ مـــی روم


و چــــه کســـی گفتـــــ کـــه مـــرگ را دوستــــ نـــدارد


در حـــالـی کــه مـــرده بـــود


و چـــه کســـی اشکهــای جـــا مـــانـــده از زمـــان


مـــرا بـــه جـــدایـــی هـــدیه کــــرد


هنـــوزمــی تـــوان گفتـــ کـــه گنگـــــ استــــ


صـــدای نفسهـــــایـــش


هنــوزمــی تـــوان فکــــر کـــرد کـــه امیـــدی هستـــ


 امیــــدی هستــــــ… امیــــدی هستــــــــ


هیـچ پـــژواکــــی نیستـــــــ صـــدای قـــدم هـــایـــم را


بـــه سکـــوتــــــ ویـــرانــــی مـــن گـــوش کـــن


دریـــا ارام استـــــ


و خبــری نیستــــ از امـــواج طــولانـــی بــی فکــــر


همــه خـــوابیــده انــد


ای کــاش شبـــــــ بـــود


انگــاه بیـداریشـــان را بـــاور نمـی کــردم


و قـــایقـــی را کــه مــی آیــد و دل مــی بــرد


و مــی گـذرد بـدون تـــأمــل


کــه چــرا هیـــچ قــایــق دیگـــری در دریـــا نیستـــــ


کـــه چقـــدر تنهـــا شـــده استــــــ


چــــرا بغضـــم را فـــرو دهـــم؟ چـــرا؟


بخـــاطـــر سنگـــــ هــــای اسمـــانــی


یـــا تــابلـــوی نقــاشـی گـــرانقیمتــــ در مـــوزه ی فرانســــه


یــا بخـــاطــــر سهـــراب و اشعـــارش


بخــاطـــر هیـــچ کــدام زنــدگــی نمـی کنـــم


بخــاطــــر هــیــچ کـــدام هم نمـــی میـــرم


بــغض مـــن مــی خــواهـــد ازاد بـــاشـــد


و دوستــــ دارد ســایبـــان چشـــمـــانــی بـــاشـد کــه هیــچ گـاه درکــش نکـــردنـــد


کــه هیــچ گـــاه دوستش نـداشتـنــد


چقـــدر هــوا ســـرد استـــــــ


مــن مـــی تــرســـم


مــی تـــرســم از ابــلیســی کــه مـی گـویــد فـــرشتـــه استــــــ
و از فـــردا و فـردا هــــا


مـــی تـــرســـم…مــی تـــرســم


کــدامیـــن قلـبـــــ را بـــاور کــرده ای کـــه حــالا تــو را بــاور کننـد؟


شبهــای مـن همیشـــه بــی ستــاره استــ


آسمـــانـتــ پــر ستاره بـــاد!


نبـــایــد اشـکـــــــ بـــریـــزم…!


نبــایـــد بغــض کنــم…!


و نبــایـد لبخــنــد بــزنــم…!


شمعــی در بــاد را چـه ســود


شمعـــی در بـــاد را چــه ســود….


شیــوا را رهــا کنیـد


از زنجیـــر هــایتـــان


از قفــس هـــایتـــان


چــاره ای نیــستــــ ای دوستـــــــبــایـــد درختـــ بمــانی!


بـــاید درختــــ بمــانــیطبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic