قصــــه ء زنـــــدگـــی . . .

 

اینجــــا همـــه گـــرفتـــارنــــد


دختـــــری بـــرای شـــاهـــزاده ی رویـــاهـــــایـــش شعـــر مـــی نــویســــد


شـــاهـــزاده ای کـــه حتـــی ســـواد خـــوانـــدن نــدارد


شـــاعــــری فلــســفه مــی نـــوشــــد


آدم حســـابـــی شـــود


و مــــن بــــه ایـــن فکــــر مـــی کنــــم


چگـــونــــه حـــرفـــــم را بــــه گـــوش بـــادبــــادکــــی کــــه ده متـــــر


آنطــــرفـــــ تــــر معلـــق استــــــــ بـــرســـانـــم


پـــــس بـــایـــد بیشتــــر فکــــر کنــــم


تــــا بتـــوانـــــد وزن یکــــ آدم را تحمــــل کنــــد


خیلـــی وقتــــ استــــــ هیـــچ چیـــز درستــــــ کـــار نمـــی کنـــد


اتفــــاقــی کــــه رخ خــــواهـــد داد مــــرگـــــ استـــــــ


 


هیــج وقتـــــ بــــه كســـی وابستـــه نشــــو !!!


 زیــــرا وابستــــه شــــدن بـــه یــــه نفــــر دیــــر یــــا زود بـــه قیمتـــــــ


از دستــــــ دادن تكـــــه ای از قلبتـــــ تمــــام مــــی شـــود.

 


 

گــاهـی دلــــت ...


گــــاهــــی دلــــت میخــــواهـ ـد ؛


بــــا صـدای بـلنـــد بـگــــویــی : بــــه ســـلآمـتی ِمــ ـرگ ...!


و سـر بکشــی جام ِ زنـ ـدگی را ...!


 


شــــایــــد هــم خـــدا


نوشتــــن تقـــدیـــر منـــــ را


بــــه فــــــرشتــــه ای کمــــ ســــواد سپــــرد


و او بـــــه غـلـــط


قصــــه ء زنـــــدگـــی مـــرا بـــا غیـــن نوشتـــــ . . .!!!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic