تبلیغات
.:.دغدغـــه هــای یکـــ شهــرونــدِ عــادی.:.
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد(2){پنــدهــای زنــدگــی}

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــدادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،