دانشگــاه ســال اول تــا آخـــر...(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 

ســال اول پســرها بــا کیفـــ سامســونت بــه دانشــگاه مــی آینــد


ولــی ســال آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتــی خــودشــان را!)


ســال اول همیشــه بــرای نشستــن در صندلــی هــای جلــو بیــن دانشجــویان


رقــابت است ولــی سـال آخــر بــرای نشستــن در صنــدلــی هــای عقبــــ!


ســال اول پســرهــا دنبــال دختــرها ی دانشـگاه هستـند


ولــی ســال اخــر دختــر هــا دنـبال پســرها!


در ســال اول هــمه گمشــده ی خــود را فقط در داخــل ســال ورودی خــود


جستجــو مــی کننــد


ولــی سـال اخــر همــه گــم شــده ی خــود را همــه جا جستجــو


مــی کننــد بــه جــز ســال ورودی خــود!


در ســال اول پســر ها، دختــرهــای سال ورودی خــود را نــامــوس خود می داننــد


ولــی در ســال آخر طفیلــی خــود!


ســال اول اکـثــر دختــرهــا بـــه علتـــ چندش آور بــودن حتــی


از کنــار سرویــس هــای بهــداشتــی دانشـکــده هــم عبــور نمــی کنند


ولی در سال اخــر اکـثر وقتــ خــود را در جلــوی آینــه ی همــان ســرویس مــی گــذراننــد!


در ســال اول هــر پســری کــه ازدواج کنــد بقیــه پســر ها او را تـیز و مــوفق مــی دانـند


و بــه حــال او غبطــه مــی خــورنــد ولــی در ســال اخــر هــر پســری


کــه ازدواج کنــد همــه او را احمــق و بیچــاره مــی داننــد و بــه حال او گریــه مــی کننــد!


در سـال اول اگــر دخـتری بــه پیشنهــاد ازدواج پســری جــوابـــ رد بــدهــد


بقیــه دختــرهــا او را تحسیــن کــرده و قهــرمان ملی خـود تلقــی مــی کنـند


ولــی در ســال آخــر اگــر پســری پیــدا شــود کــه بــه یکـــ


دختــر پیشنهــاد ازدواج بــدهــد بقـیه دخـتــر ها آن دختــر را تحسـین کرده


و قهــرمان ملــی تلقــی مــی کننــد!


ســال اول دخــترهــا بــا چـند جــزوه و یکـــ کیفــــ کــوچکــــ بــرای


مــداد و خــودکــار بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال آخــر


بــا یکـــ کیفـــ بــزرگـــ محتــوای آرایشگــاه همــراه!


در ســال اول اگـر کســی بــه کــار تحقیقــاتــی و علمــی


یــا حتــی فــرهـنگی بپــردازد یــا در انجمسـال اول پســرها


بــا کیفــ سامسونتـــ بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال


آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتی خودشان را!)


در ســال اول همــه (مخصوصـا دختــر خــانــم هــا) آرزوی


گــرفتــن نمـره ی بیستــ را از اسـاتــیــد دارنــد ولـی در سـال


اخــر همـه ی دانشجــویــان بــرای نمـره ی ده حــاضــرند بــه


مستخــدم دانشـکــده هــم التمــاس کننـد!


در سـال اول همــه ضمــن خوشحــالــی از ورود بـه دانشگــاه رویــای


ادامــه ی تحصـیل تــا مقطــع دکـترا و چــه بســا بــالاتــر را در


ســر مــی پــروراننــد ولــی در سـال آخــر همــه بــرای


اتمــام دوره شــان لحظــه شمــاری مـی کننــد!


سـال اول همــه ی دانشجــویان اسـاتیـد خــود را افــرادی نابغــه فعال


و نمونه می دانند و آنها را بــه عنـوان الگــوی خــود قــرار مــی دهنــد


ولــی در ســال آخــر ، اســاتیــد خــود را افــراد معمـولــی ای


کــه یــا شــانس داشتنــد و یــا پـارتــی مــی شـناســند!


ســال اول دانشجــویان دانشگــاه را محیطــی مــی داننـد کــه


در آن می تــواننــد علــم خــود را کــامــل کنـند و بــه مــدارج


بــالای علمــی بــرسنــد ولــی ســال آخــر متــوجــه مــی شــونــد


همـان انــدکـــ علمــی را کــه در دوران قبــل از دانشگــاه آمــوختــه بودنــد


از دستـــ دادنــد وفقــط یـکـــ مــدرک بـی ارزش بــدستــــ آوردنـــد .

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic