وقتــــ انــدک؛درس بسیـــار . . .

گفتــــم غــم دو نمــره گفتـــا بگــو یکـــ نمـــره


گفتـــم کـــه ده بـــه مـــن ده گفتـــا کــه هشتــــ بســـایـــد


گفتـــم ز مهـــر ورزان رســـم عـــطا بـیامـــوز


گفتـــا ز دستــــ استــــاد ایــــن کـــار کمتـــر آیـــد


گفتـــم اگـــر  نبخشـــی بـــار دگـــر بیفتـــم


گفتـــا کـــه تـــرم دگــر یـــا ســال دگـــر آیـــد


گفتــم کـــه ایـــن عـــوامـــل مشهـــور عـــالمــم کـــرد


گفـتـــا اگـــر نجنبی ، مشـــروطــی بـــر ســـر آیـــد


گفتــم کـــه نمـــره ده مـــا را بـــه آرزو کشتـــــ


گفتـــا کـــه دانشــی  جـــوی تـــا بیستــــ هـــم بـــر آیــــد


گفتــم کـــه دل رحیمتـــــ کـــی عـــزم فضـــل دارد


گفتــــا مگـــوی  تــــا فصـــل آن در آیـــد


گفتـــم تـــرم پیشیـــن دیـــدی کـــه چـــون ســـر آمـــد


گفتـــا خمـــوش تنبـــل ، کـــاین تـــرم هــم ســـر آیـــدیـــادم آیــــد روز دیــریــن


 خــوب و شیـــریــن


اول تـــرم


 وقـــت بســـیــار ...


درس انـــدک ...


حـــال اینــک


 روز آخـــر


 روز تــلخ امتـــحانـــات


 آخـــر تـــرم


 وقتــــ انــدک


 درس بسیـــار ، درس بسیـــار ،درس بسیـــار 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic