دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

زانـــوهــامـــو بغــل كـــرده بـــودمـــو نشستــه بــودم كنــار دیـــوار


دیـــدم یـــه ســایــه افتـــاد روم


ســرم رو آوردم بــالا


نگـــاه كـــرد تـــو چشمـــام، از خجــالت آب شــدم


تمــام صــورتم عــرق شــرمنــدگــی پــر كــرد


گفتــــ:تنهــایــی


گفتــم:آره


گفتـــ:دوستـــات كــوشــن؟


گفــتم: همشــون گــذاشتــن رفتـــن


گفتــــ: تــو كــه مـــی گفــتی بهتــریــن هســتن!


گفتــم:اشتـباه كــردم


گفتـــ: منــو واســه اونــا تنهــا گــذاشتــی


گفتــم:نــه


گفتـــ:اگــه نــه،پــس چــرا یــاد مــن نبــودی؟


گفتــم:بــودم


گفتـــ:اگــه بــودی،پــس چــرا اســمم رو نبــردی ؟


گفتــم:بــردم، همیــن الان بـــردم


گفـت:آره،الان كـــه تنهــایی،وقتــــ سختـی


گفتــم:.....( -حــرفی واســه جواب نــداشتــم)


-
ســرمـــو انــداختــم پــاییــن-گفتــم:آره


گفتــم:تــو رفاقتــت كــم آوردم،منــو ببـخش


گفـت:ببخشــم؟


گفتــم:اینقــدر نــاراحتــی كــه نمــی بخــشی منــو؟ حــق داری


گفتـــ:نــه! ازتـــ نــاراحتـــ نبــودم! چیــو بــایــد مــی بخشیــدم؟


تـــو عــزیــز تــرینــی واســم،تــو تنهــام گــذاشتــی


امـــا تنهــات نــذاشتـــه بــودمــو نمــی ذارم 


گفتــم:فقط شــرمنــدتـــم


گفتـــ:حــالا چـــرا تنهـــا نشستــی؟


گفتــم:آخـــه تنهــام


گفتــــ:پــس مــن چــی رفیـق؟


مــن كـــه گفتــم فقـط كــافیــه صــدا بــزنــی منــو تــا بیــام پیشتــــ


مــن كـــه گفتــم داری منــو بـــه خــاطــر كســایــی تنهــا مــی ذاری كــه تنهــاتـــ مــی ذارن


امــا هـــر مــوقع تنهــا شـــدی غصــه نخــور،فقــط كــافیــه صــدا بــزنــی مــنو


مــن همیشـــه دوستــــ دارم،حتــی اگـــه منـــو تنــها بــزاری،


همیشـــه مــواظبتــــ بـــودم،تـــو بـــا اونـــا خــوش بــودی،


منــو فــرامــوش كــردی تــو ایــن خــوشــی


امــا مــن مــواظبتـــ بــودم،آخــه رفیقتــم،دوستـــ دارم


دیگــه طاقتــــ نیـــاوردم،بغــض كــردمــو خــودمو انــداختــم بغلــش،


زار زدم،گفــتم غلـط كـــردم


گفتــم شــرمنــده ام،گفتــم دوستــــ دارم،


گفتــم دستــمو رهـــا نـكــن كــه تــو خــودم گــم بشــم


گفتــم دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic