مــن .مــن هستــم...

میخـــواهـــم عــوض شـــوم!


چـــرا بـــایـــد دلتــنگـــــ آغـــوشتــــ بـــاشـــم؟


میخــواهـــم تـــو دلتنگــــ آغـــوشـــم بـــاشـــی!


میخـــواهـــم آن سیــبــــ قــرمـــز بـــالای درختــــ بـــاشـــم در دورتـــرین نقطـــه...


دقتــــ كـــن!!!


رسیـــدن بـــه مـــن آســـان نیسـتـــــ


اگـــر همتــش را نـــداری


آسیبـــی بـــه درخــت نــــزن


بــه همـــان سیبــــ هـــای كـــرم خـــورده ی روی زمیـــن قــانـــع بـــاش!


مــن .مــن هستــم... 


پــر احســاس امّــا بــی عاطفــــــه. 


بــه عــادت کـــردن عــادتـــــ نـــــدارم.. 


اگــر از خطایــی کــه کــردی بــی تفــاوتــــ گــذشتــم،


بــدون دیگــه جــایــی تــو دلــم نـــداری ...!! 


خــودمــم نمیــدونـــم چــــــــرا گـــاهی بـــه بعضی هــــــا 


بیشتـــر از عیـــارشــون بهــــاء میــدهـــم....!!! انتهـــای درگیـــری درون اونجــاس کـــه


دلتــــ میگـــه: خــودشــه ! ایــن بهتــرینــه واســه دوستــــ داشتــن


ولـــی...


عقلتــــ بگــه: ایــن احمقــانــه تــریــن انتــخـــابــه واسـه یــه عـمــر


وهــرکــدوم میـخــواد حــرفـــــ خـــودشــو بــه کــرســی بنشــونــه.


و ایــن وســط....


بیــچــاره مــن.....

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic