حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!

حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!


نـــام شهـــوتـــ خـــود را گـــذاشتــند ؛ صیغـــه


و نـــا محــرم را ســـاعتـــی محـــرم کـــردنــد . . .


تـــا بــــا نــام دیــن دلــی از شهـــوتـــ خـــود در آورنــد !!!مــردمــانــی را دیــدم کــه تسبیــح بــه دستـــ گــرفتــه


و دانــه دانــه ذکـــر تــو را مــی شمــردنــد بــه عــادتــــ ؛


آنگــونــه بــا شتــابــ و متصــل نـــام تــو را مــی خــواننــد کــه گــویی در معــاملـــه ای از تــو


چیــزی ستــانــده انـــد و اکنــون بهــای آن را مــی پــردازنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیـــا در هــر بـــار خــوانــدن نــامتــــ ؛


بــزرگـــی و لطفتــــ را نیـــز تــداعــی مــی کننــد ؟


مــردمــانــی را دیــدم کــه کــاغــذی دعـــا بــه بهــایــی مــی خــریــدنـد


و چـــون نسخــه ای از فــروشنــده ؛چنــد بــار و


چگــونـــه خــواندنــش را بــرای رفــع حــاجتـــ طلبـــ مــی کــردنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیــا تــو را مــی خــوانیــم


تــا بستــانیــم یــا تــو را مــی خــوانیــم چــون دوستتـــ داریــم ؟


مهــربــانتــریــن . . .


بــه مـــا بیــامــوز کــه دل آدمــی عصــاره وجــود اوستــــ ،


حــرمتـــ دل هــا را از یــاد نبــریــم.


بـــه مــا بیــامــوز کــه دوستـــ داشتــن تــو را فــرامــوش نکنیــم


و آنــانکــه دوستــمان دارنــد را از خــاطــر نبــریــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه ســوگنــد راستـــ بــودنِ دروغــمان را نــام تــو نســازیــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه بــه نــاحــق کــردن حــق دیگــری عــادتـــ نکنــیم.


و بــه مــا بیــامــوز کــه دوستــی ام را بنــدی بــه پــای دوستــان نســازم


و در همــه حــال دوستــشـان بــدارم ؛


حتــی اگــر فــرامــوشــم کنـــن.

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic