فـاجعــہ ـے زنـدگـے

گفتــی: بــر مــی گــردم!گفتــم: کــی؟گفتــی: وقتــی لکـــ لکـــ هـــا بیــاینــد و بــوی شکــوفــه هــای


 نــارنــج از شـاخــه هــا ســرازیــر شــود.گفتــم: اگــر نیــامــدی چطــور؟گفتـی: مگــر مــی شــود بــاران نیــایــد؟!


گفتــم: نــه!گفتــی: پـس بــه آسمــان ایمــان بیــاور! ...


امــا چــرا سـال هــاستـــ نــامــه هــایــم مُهــر بــی مهــری مــی خــوردنــد و بــرمــی گــردنــد؟


نشانـی اتــ کــه همــان استـــ!


پشتــــ هیچــستــان!!

 

آدمـ هـا مـے آینـد

زنـدگـے مـے کننـد

مـے میـرنـد و مـے رونـد

امـا فـاجعــہ ـے زنـدگـے تــو

آטּ هـنگـامـ آغـاز مـے شـود کــہ آدمـے مـے رود امــا نـمـے میـرد!

مــے مـــانــد

و نبـودنـشـ در بـودטּ تـو

چنـاטּ تــہ نـشیـטּ مـے شـود

کــہ تـــو مـے میـرے . ..

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic