دختــرکِ گــل فــروش !

دختـــرکــــ گــل فــروش !تنهــا کســی استـــــ کــه در کنــار گــل احســاس نشــاط نــدارد . . .بــویِ گلهــا مستــش نــمی کنــد . . .زیبــایــی گلهـــا محــوش نمــی کنــد . . .رنگــِ گلــهــا جــذبــش نمــی کنــد . . .دختــرکِ گــل فــروش ! دستــه گــل هــا رو بــاری مــی بینــد . . . کــه خــلاصــی هــر چــه زودتــر از آنهـــا بــرایــش شیــریــن استـــ . . .  

دلــــم بـــه حـــال پســـری ســـوختـــــ کـــه وقــتی گفــتـــم کفــش هــایــم را خــوبـــ رنگــــ کــنگفتــــ خــاطــرت جـمع بــاشــد مثــل ســرنــوشتـــم بــرایتـــــ سیــاه میکــنــم !!!!. . .آنگـــا کـــه غــرور کســی را لــه مــی کنــی ؛آنگــاه کــه کــاخ آروزهــای کســی را ویــران مــِ کنــی ؛آنگــاه کــه شمــع امیــد کســی را خــامــوش مــی کنــی ؛ آنگــاه کــه بنــده ای را نــادیــده مــی انگــاری ؛آنگــاه کــه حتــی گــوشتــــ را مــی بنــدی تــا صــدای خـــرد شــدن غــرورش را نشــنوی ؛آنگــاه کــه  خــدا را مــی بینــی و بنــده خــدا را نــادیــده مــی گیــری ؛مــی خــواهــم بــدانــم ؛دستــانتـــ را بســوی کــدام آسمــان دراز مــی کنــی تــا بــرای خــوشبختــی خــودتــــ دعــا کنــی ؟بــه ســوی کــدام قبــله نمــاز مــی گــزاری کــه دیگــران نگزارده انــد ؟طــریقتــــ بــه جــزء خــدمتـــــ خــلق نیستـــــبــه تسبیــح و سجــاده و دلــق نیستــــــ

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic