نســل مــا . . .

اینجــــا ایــران استــــ و مــا نســل گنــد و مــزخــرفی بــودیــم


 نسلــی کــه بــرای همــه چیــز بــایــد رقــابــتــــ مـی کــرد . . .


نســل  کنــکــور و انتخــابــ رشـــتــه ؛


نســل دعــوا ســر صنــدلــی متـــرو ؛


نســل دویــدن پشتــــ اتــوبــوس و چپیــدن تــوی تــاکســی . . .


 نســل کـــش دادن دانشــگـاه از تــرس ســربــازی ؛


 نســل درد و دل بــا دیــوار . . .


نســل بحــثـــ فلـــسفـی تــوی تــاکســی . . .


 نســل دلتنــگــی بــرای طعــم لبـــ هــایــی کــه هــرگــز نچشــیــدیــم . . .


نســل مــانــدن ســر دو راهــی . . .


نســل انتخــابـــ  بیــن بــد و بــدتــر . . .


 نســل عقــده ی دیــده شــدن ؛ خـوانــده شــدن ؛ شنیــده شــدن . . .


 نســل دیــدن و نــداشتــن ؛ خــواستــن و نتــوانستـــن ؛ رفتــن و نــرسیــدن . . .


 نســل تــو ســری خــوردن از ننــه و بــابــا . . .


نســل آرزوهــایــی کــه تـــا آخــرش بــر دل مــانــد . . .


 نســل سیگــار نــامــرغــوبـــ ؛


دل بــه هــر کــس دادیــم ؛ قبــل از مــا دل داده بــود . . .


سگـــ دو زدیــم بــرای آغـــاز راهـــی کــه


قبــل از مــا هــزارهــا بــه اخـــر خظــش رسیــده بــودنــد . . .


نسلــی کــه یــا بــایــد تحــمــل مــی کــرد و یــا بــایــد بــاج مــی داد . . .


بــه مــا کــه رسیـــد رودخـــانــه هــا خشکــیـد ؛


جنگــل هــا ســوختــــ و ابــرهــا نبــاریــد . . .


بــه مــا کــه رسیــد بنــزیــن و شیــر بــا هــم کــورس گــذاشتنــد . . .


نســل طلاق هفتــاد درصد . . .


 نســل دنیــای مجــازی از ســر بــی کســی . . .ســــلامتـــی کســانــی کــه سنــی نــداشتنــد امــا روزگــار پیــرشــون کــرد

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic