مکتــبـــ ایــرانــی


در مکتــبـــ ایــرانــی دیــدن مــوی ســر زنهــای خــارجــی و بیگــانــه


از تــلویــزیــون حــلال استــــ ولــی زنهــای همــوطــن خــودی حـــرام !


در مکتــبـــ ایــرانــی ســرود مــلی مقــدســه ؛


ولـی دیــدن آلتـــــ مــوسیقــی کــه ســرود بــا آن نــواختــه شــده حـــرامــه !


در مکتـــبـــ ایــرانــی ؛ هنــری مـثل مـوسیقــی و رقــص حــرام استــــ


ولــی افیــونــی مثــل تــریــاکـــ حــلال !


در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛


دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد !


در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛


ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ !


مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره ؛


ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم امــار تصــادفــات


و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


"اگـــر بــرهنگــی تمــدن استــ ؛ پــس حیــوانــات متــمدن تــرنــد !" و یــا


"اگــر غیــرتـــ از ایمــان استــــ ؛ پــس خــروسهــا مومــن تــرنــد !" و یــا . . .


در مکتبــــ ایــرانــی نــزدیکـــ شــدن دختــر و پســر بــه همــدیگــر جهـــتــــ شنــاختــــ ؛


قبــل از ازدواج ؛ عیبــــ استـــ ولــی جــدا شــدنشــان بــا دو تــــا بچــه بعــد از ازدواج عیبــ نیستـــــ !


آیـــا هنــوز فکــر نمــی کنیــد مکتبـــ ایــرانــی


یکــــ مکتــبــــ جــدیــد و مستقــل از ســایــر مکــاتبـــ استــــ ؟

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic