بــرای تــو(نیـــــلــوفــرمــــ) و خــویش

 

تمــــامــــ تـــرانـــه هــایــمــــ تــرنــمـــ یــاد تـــوستـــــ

 

 

و تمــامــــ نفسهــایــمــ خلاصــه در نفسهـــــای تــوستــــ

 

 

ای زلال تــر از بــاران و پــاکتــر از آیینــــه

 

 

بــه وجــود پــر مهـــر تــو مــی بــالــمـــ

 

 

و تــو را آن گــونـــه کــه مــی خــواهــی دوستــــ دارمای مهــربــان پــرنــده خیــالــم بــا یــاد تــو

 

 

بــه اوج آسمــانهــــا پــــر خــواهــد گشــود

 

 

و زیبــایـــی اتــــ را بــه رخ فــرشتگـــان خــواهــد کشیـــد

 

 

تبســمــی از تــو کافیستــــ کــه از هیــچ بــه همــه چیــز بــرســـمبــــرای تــــو و خـــویشچشمــانــی آرزو مــی کنــمکـــه چــراغ هــا و نشــانــه را در ظلمتـــــ مــان ببینــدگــوشــیِ کــه صــداهــا و شنــاســه هـــا را در بیهـــوشـــیِ مــان بشنــودبــرای تــو و خــویشروحــی کــه ایــن همــه را در بــرگیــرد و بپــذیــردو زبــانــی کــه در صــداقتـــ خــود مــا را از خــامــوشــی خــویــش بیــرون کشــدو بگــذارد از آن چیــزهــا کــه در بنــدمــان کشــیــده استــــ سخــن بگـــوئیـــممــارگــوتــــ بیکــل 1958

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic