بــــه یــاد ِ مــردمـــ ســوریــه

 از همـــان روزی کــــه دستــــ حضـــرتـــِ "قــابیــل" گشتــــ آلــوده بــه خــون حضـــرتــِ"هــابیــل"از همـــان روزی کــه فــرزنـــدانِ "آدمـــــ"صــدر پیغــام آورانِ حضــرتِ باریتعالــی شـــدنـــد زهــر تلــخ دشمنــی در خــون شــان جــوشیــد؛ آدمیتـــــ مــرده بــود گـــرچـــه آدمـــ زنــده بــود. از همــان روزی کــه "یــوسفـــ" را بــرادرهــــا بــه چــاه انداختنــــد از همــان روزی کــه بــا شـلاق و خــون "دیــوار چیــن" را ســاختنــدآدمیتــــ مــرده بــود. بعــــد دنیــا هـــی پُر از آدمــــ شــدو ایــن آسیــابــــ گشتـــ و گشتــــقــرنهـــا از مــرگـــ آدمـــ هــم گــذشتــــ ای دریــغ آدمیتـــــ بــرنگشتــــ. قــرن مــا روزگــار مــرگــِ انســانیتــــ استــــسینــه دنیــا ز خــوبــی هــا ، تهـــی استــــصحبتــــ از آزادگــی ، پــاکــی ؛ مــروتـــ ، ابلهـــی استــــ صحبتــــ از "مــوســی"و "عیســی" و "محمــد"نــابجــاستـــــقــرن "مــوســی چمبــه" هــاستــــ ! مــن کــه از پــژمــردن یــک شــاخــه گــل از نگــاه ِ ســاکتـــ ِ یـــک کــودکــ بیمــاراز فغــانِ یــک قنــاری در قفــساز غــم یکـــ مــرد در زنجیــر حتــی قــاتــلی بــردار اشکــ در چشمــان و بغضـــم در گــلوستــــ  و اندریــن ایــام ؛زهــرم در پیــالــه، زهــر مــارم در سبــوستــــمــرگـــ او را کجـــا بــاور کنــم ؟ صحبتــــ از پــژمــردن یکـــ بــرگـــ نیستــــ وای ؛ جنگــل را بیــابــان مــی کننـــد دستــــ خــون آلــود را در پیـــش  چــشـمـــان خلــق پنهــان مــی کننــد  هیچ حیــوانـــی بــه حیــوانــی روا نمــی دارد رو آنچــه ایــن نــامــردان بــا جــان ِ انســان مــی کننــد . . .صحبتــــ از پــژمــردن یکــ ـ ـ ـ بــ ـ ـ ـرگـ ـ ــ  نیستـ ـ ـ ـ ـ
"دیــروز بهــشـتـــ را بــه گنــدم فــروختیـــم ؛مــراقبـــ بــاشیــم امــروز آن را بـــه تکـــه نــانـــی نفــروشیـــم"


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic