احمــدی نــژاد رفتــــ ـ ـ ـ ـ

احمــــدی نــژاد رفتــــ ؛بعــد از تمـــامِ اشکـــ هــا و لبخنــدهـــا ؛بعـــد از همــه گــرانــی هــا و حبــابــی شــدن هــای بــازار ؛ بعــد از تمــامِ روزهــایِ سختــــ . . .بــرای بــازداشتـــ شــدگــان کهــریــزکـــ و خــانــوادهــــایــشــان ؛بعــد از همــه جنجــال هــا ؛هیــاهــوهــا ؛ بگــم بگــم هــا و افشــاگــری هـــااحمــدی نــژاد رفتــــ امــا لیستــــ مفســدان اقتصــادی هنــوز در جیبـــ هــایــش بــاقــی مــانــده . احمــدی نــژاد رفتـــ امــا نــه بــا کــاپــشن معــروف !بــا کتــ و شلــوار تــا شعــار"مـــن بــه رئیــس جمهــوری رای میــدهــم کــه کتـــ و شلــوار نمــی پــوشــد" مــاننــد بسیــاری از شعــارهــای انتخــابــاتــی ســال 84 و 88مثــلِ"آوردن نفتـــ بــر ســر سفــره هــای مــردم" رنگـــ ببــازد.


احمــدی نــژاد رفتــــ ـ ـ ـ ـ
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic