مـــن از مــــرداد نمــی گــذرمـــ بــه همیــن ســادگــی . . .


"تقــــدیــم بــه آن  کســی کـــه آفتــاب مهــرش در آستــــان قلبــمــــ همچنــــان پا برجاستـــ و هــرگــز غـــروب نخـــواهـــد"

تـــــولــدتــــــ مبـــارکــــ عـــزیـــزم
 

 

22 مـــرداد !!!

 


 

چــه بــی همتـــا روزی ستـــ بــرای مــن

 

 

 بــی همتــــا و بــِی مــاننـــد . . .

 

 

منـــی کــه تــارو پــود ذهنــم عجیــن شــد

 

 

بــا ایــن زمــان خجستــــه از روزی کــه قلــبــم بــا حــس بــودنتــ آشنـــا شــد . . .

 

 

اکنـــون نیــلوفــرم !

 

 

 فــرشتـــه مهــربــان آرزوهــایــم !

 

 

 بـــدان کــه وجــود مــن لبــریــز شــوق بــودن تــوستـــــ ؛

 

 

چنــان ســرشــارم از بــودنتــــ کــه . . .

 

 

کــه فقــط خــدا مــی دانــد

 

 

و وجــود جهــان نیــز  در زیبــاتــریــن روز ســال

 

 

شــادی خــود را از وجــود کــوچــکــــ مــن وامــدار استـــــ

 

 

چــرا کــه مــن در ایـــن زیبــاتــریــن روز جهــان عــاشــق تــریــن مــردمــان زمیــنم .

 

 

 و بــاز نیــلوفـــرِ مــن

 

 

لبخــنــد بــر لبــانتــــ جــاودانــه و عشــق در دلتـــ مــاندگــار بــاد

 

 

زیــبا بمــانـــی  عـــاشــق بمــانـــی

 

 

 بــودنتـــــ مبــارکـــــ

 مـــن از مــــرداد نمــی گــذرمـــ بــه همیــن ســادگــی . . .کنــار آمــده ام بــا روزهــایــی کــه بـــاد مــی شــونـــد و شبــ هـــا کــه سکــوتـــ مــرا شبیــهِ هیــچ واژه ای نمــی کنــد چقــدر سنگــین شــده استــــ پــاهــایـــم کــه از فصــل هــا نمــی گــذرد ایــن روزهـــا تقــویــم هــا زنــدگـــیم را کــلافــه مــی کنــد بــا شنــاسنــامــه ای کــه هــر روز بــزرگــتــر مــی شــود وچشــم هــایــی کــه بــا هیــچ نگــاهــی نمــی لــرزدتنهــا مــرداد استـــ مــرا شبیهه خــودمـــ مــی کنــد فصــلــی کــه واژه هــایــم را بــه معــنای تــازه مــی بــرد مــن از مــرداد بــه همیــن ســادگــی نمــی گــذرم چــون مــاهـــه نیـــلـــوفــرمــه 
جشــن میلادتــــ را بــــه پـــرواز مـــی رومدرایـــن خـــانگـــی تـــریـــن آســمـــانِ بـــی انتــهـــاآسمـــانـــی کـــه نـــه بـــرای مــننـــه بــرای تـــوکــه تنهـــا بـــرای “مـــا” آبیستـــــ . . .شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic