متــــآسفـــــ شــدمـــــ

متــــآسفـــــ شــدمـــــ وقتـــی مـــردی مُــــــرد، هنگـــامــی کــه زنــش را در آغــوش غـــریبـــه رویِ تختــــ دیـــد !متـــــاسفــــ شــدم وقتــــی زنــی ، شــوهــرش را دوستــــ نــــداشتـــــ ، امـــا بچـــه دار شـــد ! متـــاسفــــ وقتـــی پســـری ، معشــوقــش را بــه خــاطـــر پــول از دستـــ داد ! متـــاسفــــ شـــدم وقتــی مـــردی ، نــامــوســش را بــه خــاطــر مــواد  ، بــه حـــراج گــذاشتـــــ ! مـتـــاسفـــــ شـــدم وقتـــی زنـــی ، شـــوهــرش را دوستــــ نـــداشتــــ ، ولـــی بخــاطــر بچــه هــایــش مــانـــد !متـــــاسفـــ شــدم وقتـــی جـــوانــی ، ایمــانــش را بــه خــاطـــر پــول از دستــــ داد ! متـــاسفـــ ـ ـ ـ ـ  شــــ ــ ـ ـ ــــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


آدمـــــ هـــا


دیــگـــر وقتــــ شنــاختـــن چیـــزی را نـــدارنـــد ،


آدمـــــ هـــا


 هـــر چیـــزی کــه بخــواهنـــــد ،

 


ســـاختــــه شـــده و آمـــاده از فـــروشــگـــاه مــی خـــرنــــد ، امــا از آنجـــا کــه هیــچ فــروشــگــاهـــی دوستـــــ نمــی فــروشـــد ،


آدمـــــ هـــا مــانـــده انـــد بــی دوستــــــ !
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic