دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...

بــا خــیـلــی هــا مـیـتـونـسـتـیـم بـاشـیـمخــودمـــون نـخـواسـتـیـمولـــی گــفـتــن نــمـیـتـونـی.....خـودشــون بــهــمــون پــیــشــنـهـاد دادنقــبــول نــکــردیــمگــفــتــن لــیــاقــتــمــون را نــداشـــتـــــهــیـچـی نـگـفـتـیـم.....خــیــلــی کــارا رو مــیـتـونـسـتـیـم بـکـنـیـم و نـکـردیـمگـفـتـن بـلـد نـبـودیگــفـتـیـم بـاشـه.....خــریــتـــــ هــایــی بــود کــه مــیــشــد انـجــام دادانــجــام نــدادیــمگــفـتـن عُــرضــه نــداشــتــی....کــســی تــو زنــدگــیــمـون نـبـودگـفـتـن ایــن چـهـار تــا چــهــار تــا دارهسـکـوتــــــــ کــردیــم....دخــتــرو پـسـر بـهـمـون تـیـکـه انـداخـتـنجــوابـشـونــو نــدادیــمگـفـتـن ایـــن پــســره اُمــُـلــه.....بــه خـونــه و مــاشـیـن و تـیـپـــ و مــدل مــو و و قـیـافـمـون خـنـدیـدنســرمــونــو انــداخـتـیـم پــایــیـن و رد شــدیــمگــفــتــن لــابــد بـچــه فـقـیــره.....حــرفــاشــون نـیـش داشــت انــدازه مـار افــعــیگــفـتــن شـوخــی مـیـکـنـیـم....و ایـــن جــریــان تــو زنــدگــی ادامـــه داره . . . 

دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...


 
مهـــربـــان کـــه باشــی ،مـــی پنـــدارنـــد دشمنـــی!


 
گـــرگ کـــه بـــاشــی ،خیـــالشــان راحتــــ میشـــود از خـــودشانـــی!!!مـــا تـــاوان گرگــــ نبــودنمـــان را مـــی دهیــــم


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic