خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .

دیشبــــــ گــــــرسنـــه  بـــود ؛


دختــــری  کــه مـــُــرد


چــه آســان بــه خــاکـــــ پــس دادیــمـــش


و همســایـــه اش زیــارتـــش قــبــول . . .


دیشبــــــ از سفــــر رسیـــد ؛


مـــکــه رفتـــــه بـــود . . .


در دنیـــایــــی کـــه بـــرای یکـــ تکـــه سیبــــــ


تمـــام ِ بهشتیــــان زمیـــن گیـــر شــده انــــد


 چــه انتظـــار غـــریبـــــی استــــــ عـــدالتــــــ . . .


در حیـــرتــــم . . .


آن کــودکــی کــه نیــازمنــــدِ کمــکـــــ استـــ . . .


ولـــی آن "عــــکـاس" منتظـــــر "سیبــــــ گفتـــن" کـــودکـــ استــــــ . . .


 

 بــاران میبـــاریـــد . . .


از درزهـــای کفـــش کهنــــه کــودکــــی؛ ســـردی بــاران را . . .


وقتـــی کـــه از کنـــار نــانــــوایـــــی رد مــی شـــد . . .


از نگـــاه نــاتــوان بـــرای خـــریــد نــان ِ داغ ؛


عـــشـــق را دیـــدم


کــه در چشمــانــش بــه مــراوریـــد شبیـــه تـــر بـــود !


خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .


خـــدایـــا . . .


مـــن بــه عنـــوان بنـــده ؛ حــاجتـــم را گفتــــــم . . .


تـــو هـــم کـــه خـــدایــــی !


امیـــدوارم اگـــرقـــرار بـــر، بـــر آورده نـــشــــدنـــش هستــــــ ،


از حکمتــــــ تــــو بـــاشـــد تـــا بـــی لیــاقتــــی مـــن . . .


"بــه ســلامتــــی پســـری کــه ازش پـــرسیــدم چنـــد ســالتــــه؟ 


آهســتـه گفتــــ : آخـــراشــــه . . ."
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات