فــقـــــر تنهـــا بـــی پـــولـــی و گـــرســنگــی نیســتــــ . . .

فقـــر اینـــه کــه بــا کــامپیــوتــرکــاری جــز ایمـیـل  چکـــ کــردنو چتــــ کــردن و مــوزیکـــ گــوش دادن نــداشتـــه بــاشــی ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای کمــک بــه یــه آدمــی کــه نیــازمنــد کمــکه؛مــوبــایلتـــ رو در بیــاری و ازش فیــلم و عکــس بگیــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتــی ازت بپــرســن ســرگــرمــی هــایتــو چــی هستنــد ؛بعــد از یکـــ مکــثــــ طــولانــی بگــی مــوزیکـــ و تلــویزیــون ؛ فقـــر اینــه کــه تــوی خیــابــون آشغــال بــریــزی و از تمیــزی خیــابــونهــای اروپــا تعــریفـــ کنــی ؛فقــر اینــه کــه در اوقـــات فــراغتــت بــه جــایســوزانــدن چــربــی هــای بــدنتـــ بنــزیــن بســوزانــی فقــر اینــه کــه دم ِ دکــه روزنــامــه فــروشــی بــایستـــی و صفحــه ی اول روزنــامــه رو بخــونــی و بعــد یـه نــخ سیگــار بخــری و بــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتـــی بــا زنتـــ میــری بیــرون مــدام بهــش بگــی مــوهــاتــو بپــوشــون ، ولــی وقتــی تنــها میــری بیــرون جــلوی پــای زنهــا تــرمــز بــزنــی ؛فقــر اینـــه کــه فــاصــله ی لبــاس خــریــدن هــاتـــاز فــاصلــه ی مســواک خــریـدن هـات کم تــر بــاشــه ؛فقــر اینــه کــه کلــی پــول بــدی و یکـــ عینکــ فــلان مــارک تقــلبـــی بخــری امــا فــلان کتــاب معــروف رو نخــری تــا فــایل پـی دی اف کتــاب رو مجــانــی گیــر بیــاری ؛ فقــر اینــه کــه ورزش نکنــی و بــه جــاش بــرای تنــاسبــــ انــداماز غــذا نخــوردن و جــراحــی زیبـــایــی و دارو کمکــ بگیــری ؛فقــر اینــه کــه دم از دمکــراســی بــزنــی ولــی ، تــو خــونــه بچــه ات جــرات نکــنه از تــرستـــ بهتـــ بگــه کــه بــر حسبــــ اتفــاق قــاب عکــس مــورد عــلاقــه اتـــــ رو شکســته ؛ فقــر اینــه کــه روژ لبتـــ زودتـــر از نــخ دندونتـــ تمــوم بشــه ؛ فقــر اینــه کــه شــامــی کــه امشبـــ جــلوی مهمــونتــــ میــذاری از شــام دیشبــــ و فــردا شبــــ خــانواده اتــــ بهتــر بـــاشــه ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای یــاد دادن قــصــه هــای کهــن شــاهنــامـه و . . .بــه بچــه هــا ، قصــه هــای شکسپیـــر و هــوگــو و دیگــر قصــه نــویســان خــارجــی رو یــاد بــدی ؛ فقــر اینــه کــه جــلوی ملتــــ ادای نــوع دوستــی رو در بیــاری وبــری پنهــانــی تیــشــه بــه ریشــه ی یکــی دیگــه بــزنــی ؛فقــر اینــه کــه تــو بــری بــا زنتـــ بیــرون تفــریح و کلــی خــوش بگــذرونی  ، ولـی مــادرتـــ تنهــا کنــج خــانه از گشنگــی روی زمیــن خــوابیـده بــاشــه ؛فقـــر اینــه کــه شبـــ را بــی غــذا ســر کــردن نیستـــ ؛ روز را بــی انــدیشــه ســر کــردن استـــ ؛فقــر اینــه کــه چشمــانتـــ بشــه عقلتــــــفقــر تنهــــا بی  پــولـــی و گــرسنگـــی نیستــــــ . . .قـــرن ، قــــرن آتــش نیستـــــ قـــرن هـــوای تــازه استـــــ فکــرها را شستشــویــی لازم استـــــ... گــم شـدیــم گـــر درمیـــان خویشتــن جستجــویی لازم استـــــ...

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات