1345470766 نــــوشتــــم: 50% زن هـــایــــی کــه تــن فـــروشـــی مــیکننــــد


 متـــاهــل هستـــــنـد


گفتـــی : مــن سیـــاســی نیستــــم


 نـــوشتــم: 75% معتــــاد هـــا جـــوان هستـــنــد


گفتــی : مــن سیــاســی نیستــم


نــوشتـــم : پســر کـــروبـــی کــه الان در انگلــیس


 سنـگ مــردم را بــه سینـــه میــزنــد بــا پــول همیـــن مـــردم رفتــه


 گفتــی : مــن سیــاسی نیستـــم


 نــوشتــم : 35 % دختـــرهــــا بکـــارتشـــان


را بــه خـــاطـــر دروغ ازدواج از دستـــــ دادنـــد


 گفتـــی :  مــن سیــاســی نیستـــم


 نـــوشــم : پــدری بــرای جهیــزه دختــرش کلیــه اش را فــروختــــ


گفتـــی : مــن سیــاسی نیستــم


نــوشتـــم : آمار اســـیـد پــاشــی


 و کشتـــن دختـــران بــه بهـــانــه عشـــق زیـــاد شـــده


 گفتـــی : مـــن سیــاســی نیستـــــم


 نــوشتــــم : ســن خـــود فـــروشـــی دختـــران بختـــــ بـــرگشـــته


از فقـــر بــه زیـــر 14 ســال رسیـــد


 گفتـــی : مــن سیـــاســی نیستـــم


 نــوشتــــم : مـــردم کشـــورمـــان


بـــرای تفـــریــح بــه بهشـتـــــ زهـــرا مــی رونـــد.


گفتــــی : مــن سیــاســی نیستــــم


 نـــوشتــــم : داروی بیمــــاران خـــاص ده بــرابـــر


 شــده و آمــار مــرگ بــالا رفتـــه


 گفتـــی : مــن سیــــاســی نیستــــم


 خـــانــه ات را ازت گــرفتــنـد ؛


پســـرت معتــاد شــد ؛


دختــــرت فـــاحــشــه ؛


زنــت بــه فکـــر طــلاق


سیــــاســی نیستـــم


پــاسپـــورت ایــران بــی ارزش شــد ؛


نــامــش بــاعث ننــگ شـــد ؛


 ورزشـــکارش از بــدبختــی پنــاهــده شــد ؛


نخــبه اش بــه خــاطــر مــدل مــو از دانشـــگاه اخــراج شــد ؛


 اســطوره هـــایــش عـــربــی شــد ؛


شــادی جــرم شــد ؛


تجمــع بـــالای 10 نفـــر غیــر مجــاز شــد ؛


صحنــه اعــدام تبــدیــل بــه سینــمــا شــد ؛


 ایــرانــی اسکــار گــرفـتــــ شبــکــه خبــــر از غــزه گفتــــ ؛


 در شهـــری آب نبـــود آب صــادر شـــد ؛


ارمنستـــان پــول بــرق نــداد بــرق تهــــران ســاعتـــی شـد ؛


مخـــدر شیــشــه هــم قیــمت قلــیــان شــد


 سیـــاســی نبـــودی


 ایـــرانــی کــه بــودی


سیــاســی نبــودی


 انـســان کــه بــودی


سیــاســی نبــودی


پــدر کـــه بــودی


 سیــاســی نبــودی


 مــادر و خــواهـــر کــه بــودی
"این مطلب رو چنــد وقت پیـــش بنــا به تــوصیــه بعضــی


دوستــان بــرداشتــم ، ولی  امــروز دوباره منتشــرش کــردم"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic