تفــاوتــ مــدیــر در اونــور دنیــا و اینـــور دنیـــا

اونـــور دنیــا : مــوفقیتـــــ بـــر اســاس پیشـــرفتــــ مجمــوعــه


تحتــــ مــدیــریتــش سنجیــده مــی شــود.


اینـــور دنیــا : مــوفقیتــــ مـدیــــر سنجیــده نمــی شــود ؛


خــود مــدیــر بــودن نشـــانــه مــوفقیتـــــ استـــــ.


اونــور دنیــا : مــدیــران بعضـــی وقتـــ هــا استعفـــا مــی دهنـــد.


اینــور دنیــا : عشــق بــه خــدمتـــ مــانع از استعفـــا مــی شــود.


اونــور دنیــا : افــراد از مشــاغــل پــاییــن شــروع مــی کننــد


و بــه تــدریــج ممــکــن استــ مــدیــر شــونــد.


اینــور دنیــا : افــراد مــادر زادی مــدیــر هستــنــد و اولیـــن شغلشـــان


در 20 ســالگــی مــدیــریتــ ؛ بــزرگتــرین هــای کشــور استـــــ.


اونــور دنیــا : بــرای یکــ پستــ مــدیــریتــ ؛ دنبــال مــدیــر مــی گــردنــد .


اینــور دنیــا : بــرای یکـــ فــرد ؛ دنبــال پستــ مــدیــریتــــ مــی گــردنــد


و در صــورت لــزوم ایــن پستـــ ســاختــه مــی شـــود.


اونــور دنیــا : یکــ کــارمنــد ســاده ممکــن استــــ ســه ســال بعــد مــدیــر شــود.


اینــور دنیــا : یکــ کــارمنــدســاده  ، ســه بعــد همــان کــارمنــد ســاده استـــ ،


در حــالــی کــه مــدیــرش ســه بــار عــوض شــده.


اونــور دنیــا : اگــر بخــواهــند از دانــش و تجــربــه کســی حــداکثــر


استفــاده را بکننــد ، او را مشــاور مــدیــریتـــ مــی کننــد.


اینــور دنیــا : اگــر بخــواهــنـد از کســی هیــچ استفــاده ای نکننــد ،


او را مشــاور مــدیــریتــ مــی کننــد.


اونــور دنیــا : اگــر کســی بخــواهــد از کــار بــرکنــار شــود ،


عــذر خــواهــی مــی کنــد و حتــی ممکــن استــــ محــاکمــه شــود .


اینــور دنیــا : اگــر کســی از کــار بــرکنــار شــود ، طــی مــراســم بــاشکــوهــی


از او تقــدیــر مــی شــود و پستـــ مــدیــریتــــ جــدیــد مــی گیــرد.


اونــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورت مستــقل استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد ،


ولــی بــه صــورت گــروهــی و همــاهنگـــ کــار مــی کننــد.


اینــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورتــ مستقــل و غیــر همــاهنگـــ کــار مــی کننــد ؛


ولــی بــه صــورت گــروهــی استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد.


اونــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ در روزنــامــه آگهــی مــی دهــنـد


و بــا بــرخــی مصــاحبــه مــی کنــنــد.


اینــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ بــه فــرد مــورد نظــر تلــفــن مــی کننــد.


اونــور دنیــا : زمــان پــایــان کــار یکــ مــدیــر و شــروع کــار


مــدیــر بعــدی از قبــل مشخــص استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران در همــان روز حکــم مــدیــریتـــ یــا


بــر کنــاریشــان را مــی گیــرنــد.


اونــور دنیــا : همــه مــی داننــد درآمــد قــانــونــی یکـــ مــدیــر زیــاد استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران انســان هــای ســاده زیستـــی هستنــد


کــه درآمــدشــان بــه کســی ربــطــی نــدارد.


اونــور دنیــا : بــرای مــدیــریتــــ ؛ ســابقــه کــار مفیــد و لیــاقتـــ لازم استــــ.


اینــور دنیــا : بــرای مــدیــریتـــ ؛ مــورد اعتــماد بــودن کفــایتــ مــی کنــد.


اونــور دنیــا : مــدیــر فعــال تــریــن فــرد ســازمــان استـــ بــا مشغــله فــراوان.


اینــور دنیــا : مــدیــر کــم کــارتـــریــن فــرد ســازمــان استــ بــا مشــاغــل فــراوان.


"هــر چقـــدر شهــرمــون تمــیز بــاشــه . . .


هــر چقــدر آدم هــا خــوب بــاشنــد ؛


ولــی دنیــا . . . دنیــای کــثیــفیــه . . ."

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات