خــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .


بــا دختــری دوستــ مــی شــوی بکــارتــش را بــا حقــه مــی گیــری سپــس او را بــا کــولــه بــاری از احـســاس شکستــــ خــورده رهــا مــی کنــی و بــرای ازدواج بــه دنبــال دختــری بــاکــره مــی گــردی . . .و فــریــاد مــی زنــیخــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .بــی آنکـــه بــا خــود بگــویــی مــن خــودم جنــس ظــریفــی را شکســتــم . . .دختـــرکـــــ کــوچکـــم . . .! عــروسکتــــ را زیــاد در آغـــوش نگیـــرگــاه گــاهــی خــانــه ی شنــی کــه مــی ســازیخــودتـــ خــرابـــ کــن !دختــــرکــم . . .!گــاهـــی بــا هــم بــازی زیبــایتــــ قهــر کــنو زیــاد بــه گــریــه ی او اهمیتــــ نــده ؛عــادتـــ کــن؛ بیــامــوز ؛بــرگــ هــای گــل گلــدانتــرا زیــاد لمــس نکــن ، ممکــن استــــ بــه آن عــادتــــ کنــی ، تــو خــزان را تجــربــه نکــرده ای کمــی بتــرس ، بلنــدیهــا را تجــربــه کــنو پــایـیـن آمــدن بــا ســرســره را تجــربــه کــن و از همــه مهــم تــر الاکلنگـــ را ! چــون زنــدگــی تــو را بــرای مــردابــــ خــود ســریع بــزرگـــ مــی کنــد . . .


 


35 % دختـــرهــــا بکـــارتشـــان


را بــه خـــاطـــر دروغ ازدواج از دستـــــ دادنـــد"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات