بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ

آسمـــان شهـــرم ابــری . . . روی زمینــش کســانــی قــدم مــی زننــد کــه همــه "نقــابــــ" بــه صــورتـــ دارنــد . . .عشــق هــای کلیشـــه ای . . .اینجــا صــدای تپیــدن قلبــــ مــادر بــرای مســافــرش زیبــا نیستـــــ . . . اینجــا صــدای فنــر تختـــ هــا زیبــاستـــــ . . .اینجــا کســـی مشــامــش قــد نمــی دهــدکــه بــویــی از انســـانیتــــ ببــرد . . .سهــرابــــ یــادتـــ بخیــر. . .اینجـــا قــایــق ســازی وجــود نــدارد . . .راستـــی . . .قــایقتــــ را بــه آبــــ انــداختـــی ؟؟اینجــا "فــورانـــر" و "پــرادو" مــی ســازنـــد . . . اینجــا کــســی مــرامــش قــد نمـی دهــــد قــایقــی بســازد و دل بــه دریــا بــزنـــد . . .اینجــا مــردمــم دل بــه خــانــه خــالــی هـــا مــی زننــد . . . ســرزمیـــن خشکـــی هـــا . . .سهــرابـــ یــادتـــ بخیــر . . .
ایــن روزهـــا ؛ سکــوتــــ هــم ســرشــار از ســروصــداستـــــ . ایــن روزهـــا ؛ حــرفـــ حســابـــ مــاشیــن حســابـــــ  مـی خــواهــد .ایــن روزهــا ؛ خــط فقـــر از خــط نستعــلیــق چــشـم نــواز تــر استـــــ. ایــن روزهـــا ؛ وجــدان کــاری بسیــار خــوبــــ استــــ بــه شـــرط آنکـــه کــاری وجــود داشتـــه بــاشــد. ایــن روزهــا ؛ ســر و صــدای سکــوتــ هــم آزارم مــی دهــد . ایــن روزهـــا ؛ بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic