حسیــــن هنــوز هــم مظلــــوم استـــ ـ ـ ـ . . .

حسیـــن هنــوز هــم مظلــوم استــــ . . .چــون وقتــی محــرم مــی آیــد . . .آقــای . . . رییــس بـــزرگتـــریـــن بنگـــاه ملکــــ و مــاشیـــن شهـــر ؛یکـــ مـــاه تکیـــه راه مــی انــدازد ،و خــودش در روز تـــاســوعـــا ســر مــردم را گِــل مــیمــالــد ،و یــازده مــاه هــم ســرشــان شیـــره . . .هـــی بــاران ! دلتــــ را خــوش نکـــن بــه ذوق مــردم از بـاریدنتــــ . . .ایــن جمــاعتــــ !!!زمــانــی تــو را مــیخــواهنـــد کــه بــرایشــان صــرفـــ داشتـــه بــاشــی وقتـــی دلشــان تــو را میخــواهـــد کــه هــوا گــرم بــاشــد ؛ زمیــن خشکـــــ بــاشـــد . . .همیـــن کــه خیســشــان کنـــی لبــاسـشــان کثیفــــ شــود همیــن کــه نــاخــواسـتـــه ضــرر بــرســانـــی همیــن کــه بــرنــامــــه هــایشــان را لغــو کنـــی تــو را بــه فحــش خــواهنـــد کشیــد . . .نــوشتـــه هــایـــی هستـــنکــه خــوندنشـــون سنگینــــه حــال آدمــو عــوض مــی کننــد ؛ضــربــان قلبــو بــالا می بـــرن و پـــُر انــد از غـــِم شیــریــن . . .دوستــــ داری مــرورشــان کنــی و بعــد هــم یــاداشتـــی پــاش بنــویــسی ؛امــا بعضــی نــوشتــه هـــا سنگیــن تـــرنــد . . . نمــی تــونــی بیــش از یــه بــار بخــونیشــون . . .خــط بــه خــط کــه پــاییـــن میــری کلمــاتــش . . . آوار مــیشــن رو ســرتـــ . . .رو شــونــه هــاتــــ سنگیــنــــی مـی کننـــد . . .بــد دردیـــه . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic