دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای مــا آدمهــــا . . .

دنیـــــای عجیبـــی ستـــــ ، دنیـــای مـــا آدمهـــــا . . .بـــرهنـــــه مــی آییــــــم ؛ بــرهنـــه مــی رویـــــمبــا ایــن همـــه عــریــانــــی ؛قلبـــــ هیچکــــس پیــدا نیستــــــ  . . .دوستــــــ مــی داریــم ؛ دوستــــ داشتـــه مــی شــویـــم ،بــا ایــن  همــه تنهـــاییـــــم . . .بــه زنــدگـــی خیــلی هــــا غبطـــه مــی خـــوریـــمخیــلی هــا بـــه زنــدگــی مــا غبــطــه مــی خــورنـــد ؛بــا ایـــن همــه هــرگــز راضــی نیستیـــــم . . .همــــه روزی مـــی میـــرنـــد ؛ همــه روزی مــی میـــریــمبــا ایــن همــه حــرص مــا را یــایــانــــی نیستــــــ . . .در حــالــی کــه همیشــــه از درد زیستـــن مــی نــالیـــم ؛همــــه گــاهـــی گنـــاه مــی کننــد، همــه گــاهــی گنــاه مــی کنیــمبــا ایـــن همـــه مــا مقصـــر نیستیــــمو انگشتـــــ اشــاره مــان همیشـــه ســوی دیگـــریستــــــ . . .دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای  مــا آدمهــــا . . .راز خـــآصــــه شهـــر مــن اینـــــه کـــه پـــول جــایِ درد و مـــی گیـــره . . .  !!
ایـــن شهـــر ؛شهـــر قصــه هــای مــادر بــزرگــ نیستــــــکــه زیبـــا و آرام بــاشــدآسمــانــش را هــرگــز آبــی نــدیــده اممــن از اینجــا خــواهــم رفتــــــو فــرقــی هــم نمــی کنــد کــهفــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه ،کســی کــه مــی گــریــزد از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .


"خــوبــی را آرزو مــی کنــم بــرای آنهـــا کــه


 

یــاد نگــرفتنــد بــد بــاشنــــد" ؛"مثــل تـــو"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات