"دزد" اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . .

وقتــــیعقیـــده ؛ عقــده خــوانــده مــی شــود . . .و نــور چــراغ در آبــــ ، مهتــابـــــ تلقــی مــی شــود . . .و متــانتـــــــ زمیـــن زیــر بـــرفـــــ یــخ مــی زنــد . . .آن وقتـــــ استـــــ کــهنــان از  یتیـــم خــانــــه مــی دزدیـــــم ؛و مــی فهمیــــم کـــه . . ."دزد"


اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . . 

خـــدایــــــا یکـــــ دقیقــــه کــه نـــه ؛ عمـــری سکـــوتــــــ مــی کنـــــمبـــه احتــرامِ پیـــرمـــردی کــه در آغــوش همســـرشدر حســـرتــــــ نــداشتــــن تــوان خـــریــد دارویــــی فــوتـــــ ـ ـ ـ ـ ــ کـــرد . . .بــــــه من در کــــودکـــــی بـــــــارهــــــا آمــــوختــــــه انـــــدکـــــه همـــــه آدم هـــــا مــــی‌‌مـــیرنــــد


 

ولـــــی‌ کســـــی‌ بـــــه مــــن هیچــــگـــــاه نیــــامـــوختــــــکـــــه همـــــه آدم‌هـــــا زنــــدگی‌ نمی‌‌کننــــد


 

و کســـــی‌ بــــه مــــن نیــــامـــوختــــ کـــــههـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ


 

همـــــانطــــوری کـــــه هـــــر مــــرگــــیپـــایـــــان هــــــر زنــــدگــــی‌‌ نمــــی‌ بـــــاشــــــدهــوایِ مــن . . .هــوایِ قــلمـــی ستــــــ . . .کــه از داغـــی ِ ایــن همـــه درد آبـــ شـــدهـــوایِ مــن . . .هــوایِ واژه هـــــایــــی ستــــــــکــه از سطـــر سطـــرِ آسمـــان دلــم پــَـــر کشیــدنـــد . . .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic