مهنــدس بیکــار

در زنــدگــی زخــم هــایی هستــــ کــهمـثل خــوره روح آدم را آهستــــه در انــزوا مــی خــورد  ومــی تــراشــد ایــن دردهــا را نمــی شـــود بــه کســی اظهــار کــرد چــون عمــومــا عــادت دارنــد ایــن دردهــای بــاور نکــردنــیرا جــزو اتفــاقــات و پیــشآمــدهــای نــادر و عجیبـــــ بشمــرنــد . . .و اگــر کســی بگــویــد یــا بنــویســد، مــردم بــر سبیــل عقــایــد جــاری و عقــایــد خــودشــان سعــی مــی کننــد آنـــرا بــا لبخنـــدشکــاکـــ و تمسخـــر آمیــز تلقــی کننـــد . . .اهــــل دانشگــــاهــم !خــوب مــی فهــمم سهـــم آینــده ی مــن بیکــاریستــــــ ! ! !مــن نمــی دانـــم چــرا مــی گــوینــــد مــرد تــاجـــر خــوب استـــــ ! ! !و مهنــدس بیــکــار ، و چــرا در سفــره مــا مــدرک نیست ! ! !"چـشــم هــا را بــایــد شستـــــ جــور دیگـــر بــایــد دیـــد"بــایــد از آدم دانــا تــرسیــد ! ! !بــایــد از قیمــت دانــش نــالیــد ! ! !و بــه آنهــا فهمــانــد کــه مــن اینجــا فهــم را فهمیــدم . . .ســلام دوستــان همیشگــی مــن .دوستــان عزیــز وبلاگ شخصــی پــژمــان تــا بعــداز کنکــور کــارشنــاســی ارشــد بــروز رســانی نمــی شــود ،بعــد از آزمــون ِ ارشــد اگــر انگیــزه و وقت کــافــیبـرای نوشتــن و وبلاگ نویــسی داشتــم کــه دوبـاره مثل قبــل مطلب میــذارماگــرم نــه کــه دیگــر هیچ.بــراتــون بهتــریــن هــا رو آرزومنــدم بــدرود . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic