خــدایــم را بــه مــن بــازگــردانیــد
با کــدامیــن ســـاز بــرقصــم


 

نــزد کــدام خــدای بــه سجــده آرم استخــوانهــای شکننــده ام را

 


و نمــاز خــوانــم بــه کــدامیــن قبلــه


 

دروغ . . .


 

آدم کشــی . . .

 


جنگ و فــریب و فــریب وفــریب


 

چــه اعتبــاری مــانــده شمــا را

 


مــن اعتقــاد نــدارم خــدای کــودکــی را کــه گــرسنــه مــی میــرد


 

مــی گیــرنـد دنیــایش را تــا بهشتــش دهنــد


 

گــرفتیــد دنیــایــم را


 

بهشتـــم را خــود مــی فــروشــم


 

بــا تمــام حــوریــانــش

 


بــا تمــام درختــان و ســایــه هــا و غــلامــانــش

 


همــه چیــز ارزانــی خــودتــان

 


هیــچ نمــی خــواهــم


 

خــدایــم را بــه مــن بــازگــردانیــد
یــــادش بخیــر  کــودکــی . . .نــردبــان مــی گــذاشتیــم بــرویــم پشت بــام ؛شــایــد مــاه را بگیــریــم ، شــایــد خــدا را ببینیــم . . .


 

حــالا قــد کشــیــده ایــم


 

و خــدا از رگ گــردن بــه مــا نــزدیک تــــر شــده . . .یــادمــان مــی رود . . .


 

و تــو ای مــاه تــر از مــاه بــه رســم دوسـت داشتــن بــاز نــردبـــان مــی گــذاریــم ؛ روی بــام دلمــان مــی نشینیــم شــایــد تــــو مــا را ببینـــی . . . 

سلام دوستان خوب مــن. 

خوشحــالــم کــه دوبــاره بــه جمــع شمــا برگشتــم


 


 و ممنونم از همــه ی شــما کــه بــه یــاد مــن بــودیــد.


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic