دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

بگـــــو سیبــــــ

 

قیــافـــه ی آدم هــآی  مــاتمـــزده را بــه خــود نگیــر بــازیگـــر

 

دنیــا سنــاریــوی بــی ســروتهـــی ستــــــ

 

پــــر از پــرســونــاژهــای بــی پــرستیـــژ


بگـــو سیبـــــ


تــا عکــس یــادگــاریتـــــ


کــاریکــاتــوری شــود


کــه بــه مضحــک تـــریــن ویــار اجــدادیـــش


پــوزخنـــد مــی زنـــد


دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

 

 

از شعبــده بــاز هــم کــاری ســاختــه نیستــــــ . . .


گیــرم طنــاب بکشـــد از دل مــن تــا دل تــو


گیــرم بــا دستهــــایـــی بــه پهــلــو بــاز


کــه معلــوم نیستــــ بــرای حفظ تعــادل استــــ


یــا بــرای بغــل کــردن تــو


تمـــام طنــاب را راه بــروم و نیــفتــــم . . .


گیــرم گــرم بنــوشـی ام


گــرم بپــوشــی ام


گــرم ببــوسـی ام


گــرم تــر . . .


یــا گیــرم ایــن لبخــند گــرمت


ســوژه ی معــروف تــریــن نقــاش قــرن بعــد شــود


بــا ایــن هـــا


چیــزی از قــد تنهـــایی هــای مــن


آب نمیِ رود  . . .


و هنــوز شبــ هـــا روی شعـــرهــا


از ایــن پهـلــو بــه آن پهلــو . . .


بــرای دوستــــ داشتنـــــ


لبخنــدهــایت را نــه


دلتــــ را لازم دارم . . .


 

بــرای کنــار هــم گـذاشتــن واژه هــا ،


دست قلمم بیـش از آنچــه فکــر کنــی خــالــی استـــــ !


وبیش از آنچــه فکــر کنـی احســاس می کنــم بــه نــوشتــن مجبــورم . . .


شــایــد ایــن هــم خــاصیتــــ ِ داشتـــن ایــن صفحــه ی مجــازی استــــ ؛


میــان جــاده هـــا کــه مــی آمــدم ، ســرم پــر از فکــر بــود . . .


فکـــرهــایـی از آن دست کــه بــه هــر نیمــه ای مــی رسیــدم


احســاس مــی کــردم بیــش از ایــن رخصت پیش رفتــن نــدارم


چیــزهــایی مثــل ِ ،


آینــده ؛ رفتــن  ؛ مــانــدن . . .


حــالا امــا انـدیشــه ای نیستــ بــرای بــه واژه در آوردن . . .


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic