تقــــدیــم بــه آنــهایی کـــه ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻧـشـون ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩنـــد
آدرس بـــدم تشــریف بیــاریــد یــه چــآی دور هــم بزنیـــم؟؟


قلمــــو کــاغــذ دستتــــ بــآشــه تــا بگـــم . . .


ســر همـــون خیــابــونــی کــه دختــرای شهــرم واســه


یــه شــب جــآی خــواب منتظـــر یــه مــآشیــن شــاســی بلنــدن ! ! !همــون مــآشینــــی کــه حـآجــی بــآ دور زدن


 مکّه خــریــده واســه پســرش ! ! !


اون خیــابــونــو مستقــیم بیــا ولـی چشــاتــو ببنــد ! !


بــاز کــه بـاشد چشــات ؛دلت سنگــ میشــه ! ! !


عــادی میــشه واست کــه ســـر چهــار راه محلمــون


دختــر 9ســاله داره می رقصــــه و پــدرش داره دف میــزنــه . . .


 واســه هــزار تــومنــی کــه تــو بهش نمیــدی ! ! !مستقیـــم بیــا و 8 ،7 دختــر بچــه ای کــه


دستشــون رو بــه سمتت دراز کــردن رو رد کــن ! ! !بیــا ســر یــه کــوچــه ،یــه مــرد 50 ســالــه


تــا کمــر خــم شــده تــو سطل زبــالــه ! ! !


دیــدیــش ؟ ؟ ؟اون کــوچــه رو  بپــچ بیــا تــو . . .


میــرســی بــه یــه خــونــه ای کــه زن 21 ســالــه


واســه اینکــه عــاقبتــش  مث دختــرای 


ســر خیــابــون اولــی نشـــه ،


داره رخت همــون حــاجــی رو میشــوره کــه واســه پســرش


مــآشیـــن شــاســی بلنــد خــریــده ! ! !


نـــه اینکـــه لبــاس شــویــی نــداره هـــا ! نـــه . . . داره ! ! !


ولــی از شمــا چــه پنهــون


حــاجــی دلش گیــر ایــن دختــرس ! ! !


بــا خــدا عهــد کــرده تــا وقتــی کــه یــه شب


 بــا ایــن دختــره نخــوابیــده ؛


 رختــاشــو بــده اون بشــوره . . .


رسیــدی مشتــی ؟ ؟ ؟


بشیــن پــای سفــره دلــم  . . .


چــای ،چــای خــونــه دل مــن از قهــوه ی


 اصــل فــرانســه هــم تلــخ تــره ! ! !


بــزن داداشـــم


بــزن خــواهــرم ! !


نــوش جــونت . . .


یــه چــای کــه ایــن حــرفــا رو نــداره . . .


دختـــر گــل ، اگــه پســر واقعـــاً دوست داشتــه بــاشــه . . .


بــدون نیــازشــم دوست داره . . .


مگــه شیــریــن نیــاز فــرهــاد و تــامیـــن کــرد


کــه فــرهــاد عــاشقــش شــد . . .؟ ؟ ؟


خــودتــو دریــاب ، اینجــا ســاده بــاشــی رو دست خــوردی . . .


دوست داشتــنتونــو خــواهشــاً کثیفــ نکنیــد . . .


آقــا پســر گــل نیــازتــو بــا حــرفــای قشنگــــ


و پــوچ عشـــق بــازی تــو کَت دختــر نکــن


 کــه فکــر کنــه دوســش داری . . .

 طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات