جهـــآن ســوم جــایی است کــه جـــآ نیست . . .جهــــآن ســوم جــایی است کــه در آن درآمــد دعــا نــویسی


از بــرنــامه نــویسی بیشتـــر استـــــ . . .


جهـــآن ســـوم جــایی است کــه تحصیلات هیــچ ارزشــی نــداره


 ولی اگـه آشنـا داشتــه باشـی بیشتـــر از فــوق لیســانس بـه کارت مـیاد


جهـــآن ســوم جــایی است کــه مــردمــش تو ســالــن


 مطالعــه مــی خــوابــن ، تــو پــارک درس مــی خــونــن


 و تــو محــل کــار بــازی مـی کننـــد . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه آدمهــــا اگــر دلشــان بگیــرد ،


مجبــورند بــرونــد قبــرستـــان ،بیمــارستــان ،تیمــارستــان


 یــا آســایشگــاه ســالمنــدان ؛ تــا بفهمنـــد غــم هــای بــزرگتــری 


هــم هست ، نکنــد کــه دلشــان هــوای شــادی کنــد . . .


جهـــــآن ســوم جــایی است کــه یکــ دختـــر کنـــار خیــابــان


 می تــوانــد عــامــل اصــلی یکــ تــرافیکــ سنگیــن بــاشـــد . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه تفــاوت بیــن شــادی کــردن


 و عــزاداری را تنهــا بــا دیــدن محــل بــرخــورد دستهـــا مــی تــوان فهمیــد . . .


جــهــآن ســوم جــایی است کــه هــر روز بیشتــر و


بیشتــر بــدبخت شــی امــا بــه بــدبختــی خــودت بگــویی خــوشبختـــی . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه نــوجــوانــان


 آن روحیــه ی افــراد مســن را دارنــد ومیــانســال هــای


 آن خــود را مــرده حســاب می کننـــد . . .


جهــــآن ســـوم جـــایی است کــه راه سعــادت و نــزدیکـــی


بــه خــدا راه عــزاداری و غـــم است . . .


جهـــآن ســوم جــایی است کــه فقیـــران کشــور


خــود را نــادیــده مــی گیــرنــد و بــه نیــازمنــدان کشــورهــای


دیگــر کمک مــی کننــد .  .

 

جهــــآن ســوم جــایی است کــه مــردمــش روز بــه روز


پــس رفت مـی کننــد و پــس رفت خــود را افتخــار و


 پیــشرفت می داننـــد و علتــش را دیــن مــی داننـــد . . .


مـــردم مــا نمــی خــواهنـــد بــاور کننـــد کــه در


 کشــوری عقب مــانــده زنــدگــی مــی کنیـــم .  . .


جهـــآن ســوم جــایی است کــه جـــآ نیست . .  .بـــرای مشــاهــده بقیـــه مطلب بــه "ادامـــه مطلب" بــرویــد


 

بعضــی ســوختــن هــا جــوری هستنــد کــه تــو امــروز


 میســوزی امــا فــردا دردش را حــس مــی کنــی ؛


داستــان کیفیت زنــدگــی و "رشــد" آدمهــا در جــاهــایی


 کـه جهــــآن ســـوم نـامیـده می شـونـد ،مثل همین جـور سـوزش هـاست


از هــر دوره کــه میگــذری ، میــســوزی و در دوره بعــد دردش را می فهمــی؛


شــادی هــا و دغــدغــه هــای کــودکــی مــا :


در همــان گــوشــه دنیــا کــه جهــآن ســوم نــامیــده می شــونــد ،


شــادی هــای کــودکی مــا درجــه ســه است ، ولی


 دغــدغــه هــای مــا جــدی و درجــه یکـــ . . .


 شــادی کــودکیمان این است کــه کلکسیــون " پــوست آدامس " 


جمع کنیــم؛ یــا بگــردیــم و چــرخ دوچــرخــه ای پیــدا کنیــم


 و با چــوبــی آن را بــرانیــم . . . تــوپ پلاستیکی دو پــوستــه ای


 داشتــه بــاشیم و با آجــر ، دروازه درست کنیم


و در کوچــه های خــاکی فوتبــال بــازی کنیــم . . .


امــا دغــدغــه هــایمــان تــرسناک تــر بــود . .  .


اینکه نکنــد مــوشکی یا بمبـــی ، فــردا صبح را از تقــویم زندگــی ات


 خــط بــزنــد اینکــه نکنــد " دفــاعــی مقــدس " ،


منجــر بــه مــرگ نــامقــدس تــو بشــود یــا تــو را یتیم کنــد . . .


از دیفتــری میـتــرسیــدیــم . . . از وبــا . . . از جنــون گــاوی . . .


مــدرســه دغـــدغــه مــا بــود . . . خــودکــار بیــن انگشتــان دستمــان


 کــه تلافــی حــرفهــای دیــروز صــاحبخــانه به معلمــان بــود . . .


 تکلیف هــای حجیــم عیــد . . .


یــا کتــابهــایی کــه پنجــاه ســال بــود


 بــابــا در آنهـــا آب و انــار می داد . . .


شــادی هــا و دغــدغــه هــای نــوجــوانی مــا :


 دوره ای کــه ذاتــا بحــرانی بود و بحــران "جهـــآن ســوم" بــودن


 هم بــه آن اضــافــه شــده . . . در این دوره شادی هــایمــان


 جنــس "ممنــوعی" دارنــد . . . اینکــه مــوقتی عاشــق شــوی ،


 دوست داشتــن را امتحــان کنی ، اینکــه لبت را بــا لبی آشنــا کنی . . .


 امــا همه این شــادی هــا را در ذهنمــان برگــزار می کــردیــم . . .


در خیــالمــان عاشــق می شــویم ، می بــوسیم ،


 کلا زنــدگی یک نفــره ای داریــم بــا فکــری دو نفــره . . .


این میشد که یــادبگــریــم "جهــان ســومی " شــادی کنیــم ،


به جــای اینکه دست در دست دختــرک بگــذاریم ،


 او را انگشت می کنیــم ، بــا او قــدم نزنیــم و فقط دنـبـالش کنیــم ؛


 یــا اینکه نگوییم " دوستت دارم" و بگــوییم "امــروز خــانه خــالی دارم "


در عوض دغــدغــه هــایمــان بــاز هــم جــدی هستند ؛


اینکه از امــروز که 15 ســال داری ، بــایــد مثل یک مــرتــاض روی کتــابهــای


 میخــی مــدرســه ات دراز بکشی و تــا 24 ســالگــی همــانجــا بمــانی . . .


 بتــرسی از این کــه قــرار است چــند صفحــه پــر


 از ســوالات "چهــار گــزینــه ای" ، آینــده ی تو ؛ شغــل تــو ،


 همسر تــو و لقب تــو را تعیین کنــد ،


تو فقط 3ســاعت بــرای همــه اینهــا فــرصت داری . . .


شــادی هــا و دغــدغــه هــای جــوانی مــا :


شــادی هــا کمــرنگ تر می شــود و دغــدغــه ها پــر رنگ تر ،


شــایــد هــم این بــاشــد کــه شــادی هــایت هــم ؛


 شکــل دغــدغــه بــه خــودشــان می گیــرنــد . . .


مثــلا شــادی تــو ایــن است کــه روزی خــانــه و مــاشیــن می خــری ،


 امــا رسیــدن بــه این شــادی هــا بــرایت دغــدغــه می شــود . . .


 رسیــدن بــه آنهــا بــرای تــو هــدف می شــود . . .


 هــدفــی کــه حتمــا بــایــد "جهـــآن ســومی" بــاشی


 کــه آنــرا داشتــه بــاشی ، و هیچ جــای دیگــر بــرای کسی هــدف نیستــند؛


اگــر جهـــآن ســومی بــاشی ، استــانــدارد و مقــیاس هــای


 تمــام اجــزای زنــدگــی تــو ، جهــان ســومی مــی شــود ؛


اینکــه در ســال چنــد بــار لبخنــد میــزنــی . . .


 در روز چنــد بــار گــریــه می کنــی . . .


 راهــی کــه تــو را بــه بهشت و جهنم می رســانــد . . .


در ایــن دنیــای عجیــب ، دیدن دست بــرهنــه یکــ زن هــم می تــوانــد


بــه راحتــی تــو را خطاکــار کنــد و قلبت را بــه تپــش وا دارد ؛


 در ایــن دنیــا "ســلام" بــه غــریبــه و بــی دلیــل ؛


 نشــانــه دیــوانگیست . . .


 لبخنــد بــی جــای یکــ زن هــم دلیــل فــاحشگـی اوست . . .


گــاهی فکــر می کنــی کــه بــه ســرزمیــن جهـــآن اولــی هــا


مهــاجــرت کنــی تــا از جهــان ســومی بــودن رهــا شــوی ،


 امـــا می فهمـی کــه بــا مهــاجـــرتت شــادی هــا ؛ دغــدغــه هــا ؛


جهــان بینی ؛ و معیــارهــایت هــم بــا تــو سفــر می کننــد . . .


 گــاهــی میمــانی کــه ایــن جهـــآن ســوم است کــه کیفیت


 تــو را تعیین می کنــد یــا اینکـــه تـــو جهـــآن ســوم را درستــ می کنــی ؟؟؟

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات