شهــرِ ســرد . . .هــوا ســرد است ، آدم هـــآ دیگـــر بــه مــاشیــن هــا


شبیــه شــده انــد در رفت و آمـــدی مبهــم انـــد . . .


بی ســرزمیــن تــر از بــآد بــه هــوای یــافتــن یکــ لبخنــد


در ســاعت صفــر ؛جهــآن را پیمــودم . . .


وقتـی کــه درد مشتــرک ، استخــوانهــآی مــرا سیــآه کــرده بــود،


وقتـی کــه مــن رو در روی سیــاهــی ایستــاده بــودم . . .


آنــاهیــد تکیــه گــاهــی بــود شگــرف ،


وقتــی کــه همــه ی خــاطــرات جهــآن را مــرور مــی کــردم ،


وقتــی کــه بــرای آزادی از هــزار راه عبــور می کــردم ،


چمــدانی سنگیــن . . .


دستــانــی خستــه بــا نگــآهــی منتظــر و قلبی نــا آرام . . .


پیــش رو جــاده ای بلنــد و شلــوغ بــا انتهــایی غــم انگیــز . . .


خیــابــان شلــوغــی کــه در آن احســاس تنهــآیی می کنــم . . .


مــی خــواهــم یکــ فنجــآن چــای داغ بنــوشــم و بعــد درنگــ کنــم


در لحظــه ای مــاننــد اکنــون ، لحظــه ای کــه بــاد ولگــرد آرام گــرفتــه


وســرود زنــدگـی بــا حضــور شمعــدانیِ هــا همــه جــآ پیچـیـده است . . .


لحظــه ای کــوتــآه کــه دیگــر تکــرار نمـی شــود. . .


از شهــر ِ ســرد انتظــار بهــآر نمی تــوان داشت . . .


از شهــر ِ ســرد انتظــار زنــدگــی نمی تــوان داشت . . .


قطــره هــآی داغ بــآران بــر دستهــآیــم مــی بــارنـــد. . .


نــه؛ بــاران کـــه نیست ، شــآیــد اشکــ خــورشیــد بــآشــد


کــه اینگــونــه دستهــآیــم را ،


کــه اینگــونــه قلبــم را ســـوراخ مــی کنــد . . .


مــن بــرهنــه ام در مــامــاتـــی ، چـــرآ کــه آنجــآ هــوا گــرم است . . .


از حــرفــ هــآی بــی ریــا . . .


مــن بــآ مــردم شهــر بــی لبخــند زنــدگــی کــرده ام . . .


آه چقــدر حــرفــ هـآی مــا نــزدیکــ بــه هــم است . . .


چقــدر دردهــآی مــا نــزدیکـــ بــه هــم استـــ . . .


در یکــی از ایــن روزهــآ روحــم را زنــده بــه گــور خــواهــم کــرد . . .


و نــوشتــه هــآی خط خطی ام را در پــرگـــآس ،


زیــر خــروارهـــآ درد چــآل خــواهــم کـــرد . . .


 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic