بیــــا بـاور کنیــــم دنیــا ، بــرای زنـدگی زیبـاستــــــــ.دیگـــر هیچ آیینـــه ی آزرده ای


از اضطــراب سنگــ نخــواهــد گــریست


بلــبل هــای غمگیــن آن بــاغ دور


دوبــاره در صبــح روشنــی از نــور بــاز خــواهنــد گشت


و دیگــر کســی در آوازهــای آســان مــا


کلمــه ی کــوچکــی حتــی


از قــول ایــن شب ِ نــامــرد نخــواهــد شنیــد ؛


همیــن بــرای رضــایت ِ آب و اُلفت ِ آیینــه کــافی ست


تــا تشنگــان خستــه بفهمنــد


کــه مــا بــا پیـــالـه هــای نــوشــانــوش خــویش


خیلی زود


از کــوچــه هــای قــُرُق شــده ی ایــن شب ِ نــامــرد ، خــواهیــم گذشت . . .قــرص هــایت را کــه بــه نــرخ روز بخــوری


تمــام دردهــا ، بــر زهــر خنــده هــایت تقســیم پــذیــر می شــونــد ؛


آنقــدر کــه جنــون را در خــودت مــرتب می کنــی ،


مبــادا پــای آلزایمـــرت بــه خــواب رود ...


از روایت عشــق بلنــد شــو ، کنــار بــرو


بــاور کــن تــو آنقــدر پــرتــی ،


کــه هیچ عــابــری ، گذارش بــه تنهــایی ات نمی افتــــد . . .


گــاه همــانطور کــه از چشــم هــای عشق می افتــی


از زنـــدگی هــم سقــوط خــواهــی کــرد . . .
بیــا بــاورکنیــم دنیـــا ، هنــوز هـــم مثـل شبــــ زیبــاستـــــ

زمینـش هستــــــ

هـــوایــش هــــم

خـــدایــش مهـــربـــان بــــا مـــا

چقــــدر از غــــم ســــرودیــــم و چقـــدر بـــا غصــــه ســــر کـــردیــــم

رهـــایــش کــــن

کمـــی بگـــذر. . .

بیــــا بـاور کنیــــم دنیــا ، بــرای زنـدگی زیبـاستــــــــ . . .

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic