جملات پــر استفاده در میــان ایرانیــان(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـودی پشــمالو و بـی نزاکتــ گفتــه مـی شـود

 کـــه انــدک زمـــانی استــــــ

پــایــش را در شهــــر گــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی

 کـــه چــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چــراغ و جهتــــ یــادآوری خــاطـــره حنـابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد،

 عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد،

 بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲

 تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم 

تبــدیــل بــه سیـــاسـی مـی شـویـم و اینـا پـس دیــگـه چیــزی نمـی گیــم 

و مثــل شهــروند نمـــونه میـــریـم ســراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطــرتــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط

 نیمـی از زمــان مـکالـمه بــا تلـفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون

 صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از:

 قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش

 بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!)

 بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی 

و کنــــار مــیزی و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby

 و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده

 اعــماق اقـــیانوس ها) مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی

 بـــرنــامه ، توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده  

و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله  و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای

 مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد.

 ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی

 از ایــن قبیــل می باشــد!


"بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"
5-
ای بــابــا! آقــای راننــده، مــن هــر روز ایــن مســیر رو بــا تــاکـسی میــام.

دیــروز 500 تــومان بـود. یعنــی چی الان میــگی بـاید 5000 تومـان بــدم؟!؟!

در جــایــی کـــه گنجشـــگــکان مــیومیو مــی کنــند و ســگ ها جیــک جیــک

 و گـــربه ها واق واق ، پـــس خیــلی طبیـــعی استـــ کــــه

صبـح روز بعـــد کـــرایه را چنـــد بـــرابـــر کنـــند!

7-آقــای دکتــر مــریض تخــت دو کــه دیــروز عملــش کــرده بــودیــن،

 هــمین الان تمــوم کــرد!

آقــا جـان من اشتباهاتـــ پــزشـکی هـم جـزئی از عـمل های جـراحیه!

 بـــه فرض هـــم کـــه یه دکـــتر متخصـــصی از هــــر ۴ نـــفری کـــه

 عمل می کنـــه  ۳ نفــــرشـــون مــی میــره.

 دلیــل نمـــیشــه کـــه شــما فــکر کنــید ایــن بنـــده خـدا ســواد نـداره

 و بـــه خـــاطـــر پـــارتـــی و رابـــطــه و اینـــا مـــدرکـــش رو گـــرفتــــه!

اصـــلاً اگــــه طــــرف آدم نکشــــه کــــه بــش نمی گـــن دکـــتر کــــه!

بـــابـــا جـــان اون یـــه چـــیزی حـــالیـــشه. طــــرفــــ دکتــــره هــــا!

 گـــیر نــده عـــزیزم. بــــرو مـــاستـــتو بـــخور.

 بـــه تـــو چـــه طرفــــ چـــه جـــوری و از کجـــا مـــدرکشـــو گـــرفتـــه؟

 8-شــلام ژن. اون پنــژره رو ببــند شــوژ مـیاد!

(یعــنی:ســلام زن.اون پنــجره رو ببــند ســوز میــاد)

بحـــمدالــله در زمـــینه اعتـــیــاد و معـــتاد پــــروری تـــوانســـتیم بــترکـــونیـــم

 و مــوفــق شـــدیـــم ســن اعتــیاد را بـــه حـــدود ۱۴ الی ۱۵ ســالـــگی

کاهـــش بــدیــم و اصــولاً در ایـــن زمــینه هیــچ یـــک از استــــانــدارد هـــای

جهــانی بـــرای مــا رقمــی بـــه حســـابـــ نمی آیـنــد. در هـــر صـــورت 

جــمله بـالا یــکی از پــرکاربردترین جمــلاتیــه که هـــر روز میـــشنویـــم

یـــا شـــاید هـــم خـــودمون بـــه زبـــونش مـــیاریم!

9-بــرخــورد یــک دستــگاه مــینی بــوس بــا یــک ســواری حــادثــه آفــریــد!

خـــوبــــ دیـــگـــه همـــه میــــدونیـــم خــــودرو هــــامــون فــــرســـوده انــــد و

جـــاده هـــامــــون فــــرســوده تـــر و رانـــندگــانمـــون خـــواب آلـــوده تــر!


 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic