چــه خبــر در ایــران . . .

بـــــر روی تصــویــر زیـــر کلیــک کنیـــد . . .

اینجـــا ایــران است ،میلیاردهــا اختلاس می شــود ،


میلیــاردهـــا بخــاطــر بی تدبیــری نــابود می شــود ،


 هــزاران دارو از دستــرس خــارج می شــود و بیمــاران بــا درد می میمیــرنــد.


هــزاران نفــر بخـاطـر بـی تدبیــری بیکــار و  اخــراج شــدنــد


و به خــاک سیــاه نشــانــده شــدنــد ، میلیــاردهــا متــر مکعب از


میــادیــن مشتــرک بخــاطــر بی لیــافتــی بــرود


 بــه سمت کشــورهــای بــرادر و دوست همســایــه مهم نیستــــ.!!!


مهم ایــن است کــه تــویِ رئیس نــون و پنیــر و چــایی شیــریــن


 بخــوری بعــد هــم ســوار پــرایــد شــوی و بــه جــای کت؛ کــاپشــن بپوشی


 آنوقت تــو خــوبی و مــردمی .


اینجــا ایــران است بـرای نــان در آوردن  کلیــه می فــروشنــد


 تــا پــولشــان حلال بــاشــد . اینجــا ایــران است 3000میلیــارد اختلاس


جــلوی چشمــان کــارگــری کــه حقــوقش 300 هــزار تومان در مــاه است.
اینجــا ایــران است مــرکــز غم هــا ، مــرکــز تحــریــم هــا ،


 مــرکــز گــرسنگـی هــا و فقــرهــا و نــا به


ســامــانــی هــا.

اینحــا آفــریقــا نیست ، اینجــا ایــران است.


اینجــا ســومــالی نیست؛ بــاور کــن اینجــا ایران استـــ . . .
اینجــا ایــران است ؛ وزیــر کــار :

 "ایــران تنهــا کشــوری است کــه هیچ کــارتــن خــوابـی نــدارد !!!"

 بیــابــان خــواب چی ، آقــای وزیــر ؟؟؟
اینجــا ایــران است ... یــونــان نیست ، اسپــانیــا نیست ،


 اروپــا نیست ، بحــران مــالی نــدارد ، مــردمش خیــابــان نشیــن نیستنــد


 ، کــسی  را از کــار بیکــار نمی کننــد، گــرسنــه نــدارد . . .
 اوقــات فــراغت کــودکــان در ایــران چگــونــه در حــال "سقــوط" است ؟؟؟اینجــا ایــران است ،


 جــایی است کــه جــوون مملکت در آرزوی عـــروس و یــا دومــاد شــدن . . .
 اینجــا میــدان جنگ نیست ، اینجــا ایــران است .


چنــد متــر آنطــرف تــر از زن ِ دست فــروشــی ،
 زنــی خــود فــروشــی میکــرد . . .


هیچکــس بــه چــراغ راهنمــایی تــوجــه نمی کــرد . . .


 اینجــا ایــران است . . .

مــرد زنــدانــی میخنــدد شــایــد بــه زنــدانی بــودن خویش یــا

 شــایــد بــه آزادی مــن ؛

راستـــی زنــدان کــدام ســوی میــله هــاستــ ؟؟؟


 آروم بگیــر زمیـن آروم بگیــر بــه حــرمت نــالــه ی  مــادری داغ دار.
بـــدون شـــرحبــدون شــرح . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic