خوشبخت ترین افــراد ایــرانــــی (طنـــ(◕‿◕)ـــز)


بــرخی از مــورخان که اکثــرا کـارشنـاســان دهــه هفتــاد بــه بـالا بـودند


 کشف کــردنــد کــه دهــه ی شصتـی هــا خــوشبختــریــن


 انــسان هـایی بــودنــد


 کــه بعد از آدم و حــوا  پــا به این  کــره ی خــاکی  گذاشتنــد


 بــر این اساس هفت خــوان را می گـذراننــد .


خــوان اول : بحــران جنگ و شــیر خشک :


دیگــر در دهه ی شصت اصطلاحی بیــن زوج هـای جــوان وجــود داشت


می گفتنــد : بچــه کــه عمــر و نفســه ده تــاش کمــه !


به دلیل افــزایش کمیشــان از یکــ سـو و از ســوی دیگــر چینی هــا


 مثل حالا مهــربــان نبــودند کــه بــرامــون صــادر کننــد در نتیجــه


به طـور متـوسط هر دهه ی شصتـی  فقط هفتـه ای یکبـار شـیر می خورد


 چــون مــادرشــان به خــاطــر استــرس جنگ و فشــار روحــی کــه


 داشتنــد شیــری نــداشتنــد بهشــان بــدهنــد و البتــه به خــاطــر


تعــداد کمیشــان کشــور با بحــران شیــر خشک مــواجــه شــد ،


بحــران شـیر خشک هم مــزیت بر علت شــد تــا آنهــا


 با دست و پنجــه نــرم کــردن


 بــا این بحــران هــا در کــودکی  ، امــروز آمــاده ترین نسل بـرای اجــرای


 طرح هدفمنــد کــردن یــارانــه ها بــاشنــد !!!


خــوان دوم : مــدرســه :


دهــه ی شصتــی هـا  کلا خــوش شانس بــودنــد ،


در کلاس هــای شصت نفــره درس می خونــدنــد ،


آخــرین  یــافتــه هــای علم آمــار و احتمــال نیــز ثــابت کــرده


هــر چــه تعــداد دانش آمــوزان کلاس بیشتــر باشــد ،


احتمال اینکــه  معلم از دانش آموزی درس بپــرســد کمتــر است  ،


 البتــه این اصل در مورد دهه ی شصتــی هــا صــدق نمی کــرد


تــا معلم حضــور و غیــاب می کــرد یک ســاعت و نیم تمــام می شــد.


خوان ســوم : دانشگــاه :


کلا مسئولان هــوای دهه ی شصتی ها را خیــلی داشتنــد


 مــدام براشــان ســد ســازی می کــردنــد یکی از این ســد هــای


ســاختــه شــده ، در آن ســال هــا ســد کنکــور نام داشت.


 البتــه بــه جــای آب پشت آن داوطلب جمع می شــد .


مــزیت ســد کنکــور شبیــه ســدهای دیگــر این بــود


کــه اصلا ســوراخ نمی شــد و لازم نبــود کســی پتــرس بــازی


 در بیــاورد دهه ی شصتی هــا در پشت ایــن درب روزهــای بسیــار خــوشی


 را گــذراندنــد و شب و روزهــای بسیــاری را بــا تست هــای


چهــار گــزینه ای هــم آغــوش شــدند و نیــز بــه جنگ غــول کنکــور رفتنــد."بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"خــوان چهــارم : کــار :


دهه ی شصتی هــا کــم کم از دانشگــاه بیــرون آمــدنــد


البتــه خــودشــان تمــایلی بــه بیــرون آمــدن از دانشگــاه نــداشتنــد


 امــا دهه ی هفتــادی هــا آنقــدر وارد دانشگــاه شــدنــد کــه جــایی نمــانده بــود


 و دهه ی شصتــی هــا از آن طــرف دانشگــاه بیــرون افتــادنــد .


فــرصت کــاری بسیــار بــالایی بــرای آنهــا وجــود دارد از


آبیــاری گیــاهــان دریــایی گــرفتــه تــا متــر کــردن خیــابــان هــا . . .


خــوان پنجــم : ازدواج :


همــان طــور کــه سن شصتی هــا بــالا رفت ، ازدواج سنش بــالا رفت


 در همین راستـا اکثــر کــارشنــاســان معتقــدنــد کــه دلیل بــالا رفتــن


 سن ازدواج نــه گــرانی است و نــه بیکــاری بلکــه تنهــا دلیل آن بــالا


 رفتــن سن دهه ی شصتی هــا می بــاشــد البتــه این نظــر کــارشنــاســانــه !!!!


خــوان ششــم : عــزرائیل و بــی قبــری :


دهه ی شصتی هــا بسیــار عمــر می کنند زیــرا همــه ی آنهــا


بــا هم به دنیــا آمــدنــد و تقــریبــا در یک بــازه ی زمــانی می میــرنــد


 عـــزرائیل احتمــالا آن وقت کــه مــرگ دهه ی شصتی هــا بــرسـد


 آنقــدر ســرش شلوغ بــاشــد بــدون وقت قبلی جــان کسی را نگیــرد


در نتیجــه دهه ی شصتــی هــا چنــد ســالی در وقت اضــافـــه سپــری کننــد !!!


خــوان هفتــم : آن دنیــا :


بالاخــره نمی شــود همــه چیــز بــه کــام دهه ی شصتی هــا بــاشــد


 احتمــالا در آن دنیــا بــا کمبــود امکــانــات مــواجــه شــونــد


پیش بینی می شــود در آن دنیــا بــه همــه ی روح آنهــا بــال نــرســد


 و بــرخی از ارواح نتــواننــد در آسمــان پــرواز کننــد . . .

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic