وعده هـــای خــیالی . . .
بــرای مشــاهــده مطلب بـــر روی تصـــویــــر زیــر کلیک کنیـــد 

عیــد نــزدیکــــ استـــــ


و بــا ایــن فــاصلــه طبقــاتــی کــه در جــامعــه کــاملا بــه چشــم مــی آیــد ،


انــدوهــی  بــزرگـــ در راه استـــــ.


تقسیــم نــاعــادلانــه  قــدرت و ثــروت بــاعث شــده جامعــه بــه دو قشـــر خیلــی فقــیر و


 خیـــلی ثــروتمــنــد تبــدیل شــود که ثــروتمــنــدان  روز بــه روز بــر ثــروت


 خود افــزوده و فقـــرا نیــز روز بــه روز فقیــرتــر می شــونــد


بچــه هــا و نــوجــوان مــی بیننــد کــه در کشــوری کــه آنهــا


هــم از دارایــی آن سهمــی دارنــد ،


بــرخی دارنــد از پــولــداری بــه در ودیــوار مــی کــوبنــد


و بــرخــی بــس کــه دو دو تــا چهــار تــا مــی کننــد پــاکــ حســاب


زنــدگــی از دستشــان در مــی رود.


هــرچنــد انتخــاب مــا ، انتخــاب بین بــد و بــدتــر بــود ولی هیچوقت فکــر نمیکــردم


 کــه روحــانــی از احمــدی نــژاد بــدتــر بــاشــد.


 آقــای احمــدی نــژاد بــا بــی تــدبیــری هــایشــان کشــور را بــه لبــه پــرتگــاه بــرد؛


 امــا آقــای روحــانــی ثابت کــرد که می تــوانــد از احمــدی نــژاد هــم بــدتــر بــاشه


 و کشــور را بــه تــه دره بــرد و الان در بــاتلاق خیــال باطــل خــود دست و پــا می زنــد.


دولت او هیچ کار تاثیر گذاری در داخل کشور انجام نداده و قیمت حامل های انـــرژی


 را بــه شــدت افــزایش داد و خــدمــات دولتــی را بــه مــردم افــزایش قیمت داده بــود


 و تــورم را مهــار نکــرده بــود هیــچ ، افــزایش تــورم کمــر شکــن شــده ؛


 مــذاکــرات هستــه ای هــم که هیچ.


روحــانی زمــانی کــه در انتخــابــات بــه پیــروزی رسیــد ،


تمــام تــوان خــود را معطوف بــه مذاکــرات کــرد و وظایف خــود


در قبال مــردم وکشــور را به فــراموشی سپــرد.


روحــانی اعتقــاد داشت که اگــر در مــذاکرات هستــه ای را با پیــروزی


 به پــایــان بــرسانــد شق القمــری کــرده که هیچ کس قــادر به انجــام آن نبــود.


روحــانی بــا تــوجــه به قــول هــایی کــه بــه مــردم و بــه خصــوص


 اقشــار کــم در آمــد داده بــود و وعــده کــرده بــود کــه


 در مــدت 100 روز مشکــلات مــالی


 آنهــا را بــرطــرف کنــد به او رای دادنــد، امــا روحــانی در ضــرف صــد روز


 هیچ کاری  بــرای حل مشکلات مــردم انجــام نــداد.


 روحــانی بــا طــرح شیب ملایــم تــورم و افــزایش قیمت هــا


تــورمی60 درصــدی را بــه وجــود آورد. درستـــــ پشتــــ سجــاده هــای پهــن شــده منتهــی


 بـــه شهــوتــرانــی بهشتـــی ،


درست پشت خــودبــرتــریــن پنــداریهــای احمقــانــه ،


درستــ پشتــــ تکــ چشــم هــای مغــرور و نمــایــان از چــادرهــای مشکــی ،


درستـــ پشتـــ سـاده لــوح انگــاری هــای بنــده صــالــح و نیکــ بــودن !


دلهــای شکستــه و زنــدگــی هــای بــه فنــارفتــه


در زیــرلگــدهــایی بــا مُهـــر دیــن و مذهبــــ نهفتـــه استــــ


 کــه هیــچ مــرهمــی بــرای زخمـهــای عمیــق اونهــا پیــدا نمیــشه !


و هیــچ نیــرویــی تــوان بــرگــردونــدن ایــن عمــرهــای از دستـــ رفتـــه رو نــداره . . .طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات