چــــــرآهــــــای بـــی جــ ـ ـ ـوابـــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ؟ ؟ ؟ ؟ ؟چــرا در هــر شــرایطی منافــع شخــصی را به منــافع جمع تــرجیــح می دهیــم ؟


چــرا یک عــمر از تــرس نــداری گــدا زنــدگی مــی کنیــم ؟


چــرا غــالبــا مهــارت را بــه دانش تــرجیح می دهیــم ؟


چــرا بیشتــر در گــذشـته به ســر میبــریــم تــا جــایی


 کــه آینــده را فــراموش می کنیــم ؟


چــرا از دور اندیشــی و بــرنــامه ریــزی عاجــزیــم و غالبــا دچــار روزمــردگی و


دچــار حل بحــران هستیــم ؟


چــرا عقب افتادگیمــان را بــه گــردن کشــورهــای قــدرتمنــد 


و توطئه آنهــا می انــدازیــم ؛


وبــرای جبــران آن قــدمی بــرنمی داریــم ؟


چــرا دیگــران را نصحیـت می کنیــم ؛ ولی خودمــان به آنهــا عمل نمی کنیــم ؟


چــرا هنگــامی کــه به هدفمــان نمی رسیــم آنــرا به حســاب


نصیب و قسمت یــا ســرنــوشت و بــدبیــاری می اندازیــم


ولی هــرگــز به تجــزیــه و تحلیل علل آن نمی پــردازیــم ؟


چــرا همیشــه آخــرین تصمیــم را در دقیقــه نــود می گیــریــم ؟


چــرا یک ایــرانی در کــانـادا یــا آمــریکــا به ســرعت پیشــرفت می کنــد ؛


ولی هموطنــان او در ایــران در حــال در جــا زدن هستنــد؟


چــرا مــرده هــایمــان را بیش از زنده هــایمــان احتــرام میگــذاریم ؟


چــرا در هیچ کشــور تــوسعــه یــافتــه ای "ســرعت گیــر" بــرای خودروهــا ایجــاد نمی کننــد ؟


چــرا بــرای تصمیــم گیــری بعــد از تمــام بــررسی هــای ممکــن


آخــر کــار استخــاره می کنیــم ؟


در غــرب دختــران جــوان آرایش نمی کننــد و آرایش خــاص پیــر زنهــااست ؛


ولی در ایــران  عکس ایــن جــریــان دارد ؟


چــرا جــراحــان ایــرانی بــر خلاف تعــرفــه هــای رسمی مبلغ کلانــی


 از بیمــار جــداگــانه دریــافت می کننــد؟


چــرا  فکــر می کنیــم بــا صدقــه دادن خــود را در مقــابل اقــدامــات 


نــابخــردانــه مــان بیمــه می کنیـــم ؟


چــرا در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛

دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن

کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد ؟

چــرا در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛

ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ ؟

مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره

؛ ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم آمــار تصــادفــات

و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


چــرا در ایــران فــارغ التحصیلان مــدیــریت و علوم سیــاسی غالبــا بیکــارنــد ،


 امــا در عوض سیــاستمــداران و مــدیــران کشــور همــه پــزشک ، مهنــدس


 ؛ روحــانی و یــا بنحــوی کــارشنــاســان رشتــه هــای دیگــرنــد ؟


 بــرای مشــاهــده بقیــه مطلب به "ادامـــه مطلبــ ـ ـ ـ "بــرویـــد


چــرا در غــرب اطلاعــات متعــارف خــود را روی شبکــه اینتــرنت


در دستــرس عمــوم قــرا می دهنــد ؛


ولی مــا آنهــا را بــرداشتــه و از همکــارانمــان پنهــان می کنیــم ؟


چــرا انتقــاد پــذیــر نیستیــم و فکــر می کنیــم کسی کــه عیب مــا


را به مــا بگــویــد بــدخــواه مــا است ؟


چــرا چشــم افــراد بــرتــر از خــودمــان را نــداریــم ؟


چــرا پزشک هــای مــا مــدارک تحصیلی خــود را قــاب می کننــد


 و در مطب روی دیــوار در معــرض دیــد عمــوم قــرار می دهنــد ؟


چــرا وقتی پــای استــدلالمـــان می لنگنــد بــا فــریــاد می خــواهیــم


 طــرف مقــابل را قــانع کنیــم ؟


چــرا غالبــا در ادرات  چشــم دیــدن کــارمنــد جــدیــد را نــداریــم ؟


چــرا فکــر می کنیــم اگــر کــارمنــد جــدیــد کــار مــا را یــاد بگیــرد


مــا از کــار بیکــار می شــویــم ؟


چــرا فــرمــانــروایی و حکــومت را بــا مــدیــریت بــرابــر می دانیــم ؟


چــرا گــربــه را بــایـــد دم در حجلــه کشت ؟


چــرا غــالبا رابــطه را بــه ضــابطــه تــرجیــح می دهیــم ؟


چــرا غــالبــا افــراد چاپــلوس موقعیت بهتــری در ادارات دارنــد ؟


چــرا بــا رشــوه دادن کــارهــا ســریع تــر انجــام می شــود ؟


چــرا وعــده دادن و عمل نکــردن  عــادتی عمــومی شــده است ؟


چــرا قبل از قضــاوت کــردن نمی انــدیشیــم و بعــد از آن خــودرا


 حتی ســرزنش  هم نمی کنیــم ؟


چــرا شــانس در زنــدگی مــا اینقــدر جــای مهمــی دارد ؟


چــرا سعی می کنیــم ســود بیشتــر را بــا کم فــروشی ،


 کــاهش کیفیت و تقلب بــدست آوریــم؟به عــوض ارایــه کیفیت و خــدمــات بهتــر؟


آیــا یک دامــدار ایــرانی حــاضــر است گــاوی را کــه چنــد میلیــون تــومــان


 می ارزد و به علت بیمــاری جــان داده معدوم نمــایــد


 و گــوشت آن را نفــروشــد ؟


چــرا میــوه فــروش میـوه هــای معیــوب خــود را لابلای میــوه هــای سالــم


 پنهــان می کنــد و از فــروش آن (گــول زدن مشتــری) لذت می بــرد ؟


چــرا شــانس و ســرنــوشت را بــرتــر از اراده و خــواست می دانیــم ؟


 رئیس دادگستــری تهــران مجمــوع زندانیــان شهــر ژنــو را 55 نفر ذکــر کــرد


 و این در حــالی است کــه تعــداد زندانیــان استــان تهــران


بــرابــر 31 هــزار و 221 نفــر است .


چــرا هــر چیــزی می خــواهد گــران شــود اول دچــار کمبــود می شــود ؟


چــرا شهــرداری محدوده تــرافیک تعــریف می کنــد بــرای


 رفع مشکــل تــرافیک ولی بعــد آن را می فــروشــد ؟


بــر طبق آمــار ســازمــان ملل میــزان متــوسط کــار مفیــد در ژاپن 8 ســاعت


 ؛ در کــانــادا 4 ساعت و در ایــران تنهــا 20 دقیقــه است .


چــرا پلیس هــای راهنمــایی و رانندگی بیشتــر مــایلنــد 


خــودروهــای مــدل بــالا را جــریمــه کننــد ؟


چــرا زرنگــی را بــه شــایستگـــی تــرجیــح می دهیــم ؟


چــرا هنگــامی کــه تکــه نــانی را روی زمیــن می بینیم آن را بــرداشته


 و در جــای محتــرمی قــرار می دهیــم ولی نــانــوا هــا بــا پخت


نــان نــامــرغــوب هــزاران تن آرد را به هــدر می دهــند؟


تقــریبــا پنجــاه ســال است کــه تیتــراژ کتــاب هــای غیــر درسی در ایــران


 بین 2000 تــا 5000 بــاقیمــانده است . راستی مگــر جمعیت 


ایــران در این مــدت ثابت بــوده است ؟


چــرا در ایــران اغلب خــانم هــا پــول خــرج کــردن شــوهــرشــان


را بــرای آنهــا دلیل علاقــه می داننــد ؟


چــرا بهترین سیستم تهــویه را در محل کــارمــان داشته بــاشیــم و بیــرون


 از ساختمــون به شــدت آلــوده باشــد ، باز پنجــره اتــاق کــارمــان


 را بــاز می کنیــم ؟


چــرا عــدم مــوفقیت خــود را در محیط کــار غــالبــا نــاشی از بی عــدالتی

 

مــدیــران  مــی دانیــم و حــاضــر نیستیــم کمی هــم خــود را مقصـر بــدانیــم ؟


چــرا هنگــامی که می بینــیم درب خــودرو کسی بــاز است ،


 هــر طــور شــده سعی می کنیــم بــا اشــاره ، بــوق زدن و غیــره


 به او بفهمــانیــم کــه درب خــودرویش بــاز است ،امــا ســرچهــار راهی


کــه چــراغ راهنمــائیش چشمک زن است فــرصت رفتن به کســـی را نمی دهیــم؟


غــربی هــا به دانشگــاه می رونــد تا دانش بیــاموزنــد ،


 مــا میــرویــم کــه مــدرک بگیــریــم .


غــربی هــا کــارهــا را به شیــوه علمی انجــام می دهنــد ،


 مــا به شیــوه استاد کــاری و کــدخــدا منشی .


تاریخ ایـــران را عمــدتا بر اســاس منافــع غــربی نــوشته انــد.


مهمتــرین اکتشــافــات باستــانی مــا بدست غــربی هــا


 انجــام گــرفته است.


غــربی هــا مــا را بهتــر از خــودمــان می شنــاسنــد.


غــربی هــا دانشمنــد و فیلســوف پــرورش دادند، ولی مــا شــاعــر و . . .


زمــانی کــه مــا مشغول کیمــیـاگری بــودیــم غــربی هــا علم شیمــی


را ســامــان دادنــد و زمــانی


کــه با رمل و اسطرلاب مشغــول کشف احــوال کــواکب بــودیـــم


 آنهــا علم نجــوم را بنــا نهــادنــد . . .

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات