زنــــــدگــــــی ِ مـــــن . . .


زنــدگــی مـــن ؛


آغــــآزش فکــــآهــــی همیــــن لبخنــــدهــــآی اجبـــاریستـــــ !


لبخنــــدهـــــآیی ،


 در پس قـــآبهــــآیی کـــه عکـــاسشـــآن مــن هستنــد ، محکــومنـــد . . .


عکـــآس، مـــرا محکـــوم بــه لبخنـــد زدن می کنـــد ،


تــــآ نـــرنجـــآنـــم دل ِ پـــر کینــــه بنـــده آی رآ . . .


قطـــــره ای بـــآرآن میشــــود در چشمـــانــم


و مینشینــــد بغضـــی در گلـــویــم تـــا شـــاهـــد نـــاتــوآن تـــریــن خــط هـــآ


بــر روی گـــونــه ام کــه تشکـــیل لبخنـــدی تلــخ می دهنــــد ؛ بـــاشـــم . . .


و ای کـــآش دلهــــآ در چهـــره هـــآ بـــود . . .


نمنـــآک می شـــود ،


چشمــــی کــه شـــآهـــد لبخنـــد زدن ،


بـــر وآژه واژه کلمـــه هــــایی است کــه هـــر کــدآم ،


دنیــــآیی از حـــرف نــــآگفتــــه انـــد . . .حـــآل و هـــوآی بـــدی ستـــــ !


ایــن روزهــــآ . . .


در هجـــوم بغضــــی نـــاگـــزیــــر می نــویســـم خـــود رآ


بــآ صــدآی دلنـــواز بنــــآن ،


در هـــوآی ِ حمـــاقتـــی تلخ و سکــوت ِ ســـاده یِ تـــرس !


بــه وسعت ِ حجـــم بــی مــــن بـــودن


در پـــرســه هـــآی غـــم یــآکـــریــــم خـــانــه ی مــآدر بـــزرگــــ


ایـــــن روزهـــــآ . . .


تکــــ ســوآرِ  جــــآده ی ِ وآژه هــــآی نـــآرستـــه ام 


عبــــور می کنــــم


خـــرآمـــآن خـــرآمـــآن از انتهــــآی شب


بـــآ دلی کلافــــه


و در می زنـــــم بـــر هــوس رختهــــآی کهنــــه


شبیـــه انگشتـــ ِ بـــآران ، بـــر شیشــــه ی ِ اتـــآق ِ قدیمــــی


هـــوآی فصــــل پنجـــم دارم . . .


بـــــرآی مشـــاهـــده بقیــه ، بــه ادامـــه مطلبـــــ بــــرویـــد . . .
آشفتگـــی ذهنــــی ،


رمق قــلم گــرفتــن و روی کــآغـــذ خــط زدن رآ از مـــن گـــرفـــته . . .


قــلم امـــروز مـــن


خـــون دلی شــده کــه ایــن روزگـــآر بــرایــم مهیــــا کـــرده


بــــا خــون دل بـــرگــ مــی زنـــم


صفحـــه هــــآی ایـــن زنــدگـــــآنـــی رآ . . .


کــــآش ایـــن کتـــآب زود بــه پـــآیــــان بـــرســـد . . .


ایـــن روزهـــــآ فقـــط تـــو رو صــدآ می زنـــم


بلکــــه آرامشــــی بــه وجـــودم رخنـــه کنـــه . . .


خـــــدآی مــــن . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات