انفـــرادی تـــریــن سلــول


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


در انفـــرادی تـــریــن سلــول ، وقتی


بــر گــورهـــآی دستــه جمعــی احســاس


فــاتحـــه ی امیــدم را می خــوانــدم . . .


و تمــآمـــی سلســـله هـــآی مهــــر یکــــی یکـــــی


منقـــرض میشـــد . . .


وقتــــی سکـــوت را در قنــوت فـــریـــآد مــی کـــردم . . .


در انفـــرادی تـــرین سلـــول ســـایــه ی طلوعتــــ


در غـــروب


در هنگـــــامـــه ی ازدحـــام غـــرور


چقـــدر آزادم کـــرد . . .


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


بــالاخره در زنــدگی هــر آدمــی ، . . .


یکــ نفــر پیــدا می شود کــه بــی مقدمه آمــده ؛


مدتـی مـانده . . .


قدمـی زده و بعـد امـا بی هــوا غیبش زده و رفتــه ....


آمـدن و مـانـدن و رفتـن آدم هــا مهــم نیستــــ . .


اینکــه بعــد از روزی روزگــاری ؛در جمعــی حرفــی از تـو بــه میــان بیآید ؛


آن شخص چگونــه توصیفــــ می کنــد مهم است . . .


اینکــه بعد از گدشت چند سال ؛ چــه ذهنیتی از هــم دارید مهــم است.


اینکــه آن ذهنیتــــ مثبت استــــ یــا منفــی . . .


اینکــه تو را چطور آدمــی شنـاخته ؛ مهــم است .


منطقــی هستــی و می شود روی دوستیتـــ حســابــ کــرد؟!


می گویــد دوست خوبــی بــودی برایش ؛


 یــا مهمتریــن اشتبــاه زندگــی اش شــدی . . .


اینکــه خــاطرات خوبــی از تــو دارد ؛ یــا نه بــر عکس  . . .


اینکــه رویایــی شــدی برای زندگــیش ،


 یــا نه درسی شــدی برای زندگــیش . . .


بــه گمانــم ذهنیــتی کــه آدمهــا از خــود برای هم به یادگار میگذارند ،


 از همه چیز بیشتــر اهمیتـــ دارد 


و گــرنــه همــه آمده اند که یکـــ روز بــروند . . .
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic