غمگیــن تــرین کشـــور دنیــــآ . . .


مـــــــردم سرزمین من !مردمانی با خنده ها و گــــریه های پنهانی!

 مردمانــــی با مـــآسکــ هـــآی تاریخـــــی !

دیـــروز شادی در میـــدآن هــــآی ورزشی پشت نگـــآه 

تنـــد سیــــاست به تـــردیـــد

 تبــدیل می شـــد و امـــروز  انـــدوه هم میهنانـــم در پشتـــــ ِ  تیـتــرهــــآی 

سیـــآست زده روزنـــامه هــــآ گم می شـــود .

 بیچـــآره مـــردم ســـرزمین مــن ؛ بیچــــآره مـــن.

بیچــــآره مـــردمـــی کــه نــه جـــرات شـــآدی کــردن دارند 

نه حق گریستـــــن . . .


 بـــرای مشـــآهده بقیـــه  بــه ادامـــه مطلب بـــرویــــد . . . 

مـــردم غمگیـــن انــــد زیـــرا عده ای سعی دارنـــد پیــوستـــه مردم غمگین

 و سوگـــوار بـــآشنـــد و فکـــر بعضـــی چیـــزهــــآ یعنی اسباب زنــدگی را بهتــــر نکننـــــد .

 خود مـــردم از آینده بنــــا به دلایل مختلف

 از جمله افزایش روز افزون بیکــــآری ،

 افـــزایش سن ازدواج ؛افــزایش قیمت هـــآ ؛ افزایش تجملات و مصــرف گــرایی ؛

بی اعتمـــادی مــردم نسبت به دولت

(وعـــده هـــآی تو خــآلی دولت تدبیــر و امید

 که با وعده های دروغین سرکــار آمد و از صــداقت مردم بیچــاره سوء استفــاده کــرد

 و از همــان روز اول به فکــر افــزایش قیمت هــا بوده و

 الانم چشم دوختــه به یـــارانه مـلتی که حق خــوشــان است )، 

بی اعتمـــادی در جامعـــه ، تبعیض ،

 مواجــه شــدن با گشت هــای  ارشـــاد ،

 لغــو کنســـرت هـــا ، نداشتن مکـــآن هـــای عمــومی 

بــرای تفــریحــات ســـالم ،

 بــی قـــآنونی ، پـــارتی بــازی(جوون مــردم اینهمه درس خــونــده ،

شب زنده داری کــرده  از تمــام خوشیهـــایی کــه دیگــران میــــکردن دست کشیــده

 و به فکــر درس بوده ، بعــده چنــدین سال که از 

درس و دانشگــاه فارغ التحصــیل شده ،

 یکی نیومــده بگــه بابات کیه ننت کیــه ، بدبخت موهــاش سفیــد شد رفت،

جوونیش بــرباد رفت ،یکی رو میــارن ســرکار کــه

 نه درس درستــو حســابی خونــده ،

مدرکش رو معلوم نیست از کدوم دانشگــاه گرفته و

 تمایزش با اون درس خونده اینه کــه این پــارتی و رابطه داره و 

اون یکی فقــط خــدا ،

 بعــدم تو کشــور شعــار میدیــم و میگــیم کشــور اسلامی هستیم

 که داریــم قوانین اسلامی رو پیــاده می کنیـــم ،کجای شـــرع و قانون اسلام

گفتــه شــده کــه آدمــا بــاید رابطــه داشتــه بــاشن نه لیـــاقت.

دیگــه این جــوون بــاید چیکار کنــه ؟مجبــوره بــا هـــزار مصیبت و

بــرای ســاخت آیندش فـــرا کنـــه واقعیتش این است که 

باید فــرار کـــرد و دیگـــر هیچ.  ) ،

 اختلاس هـــای میلیلاردی و . . . نگـــراننــد و در این میـــان کســـانی هستند

که هیچ احســـاس نگــرانی و انــدوه نمی کننـــد

 زیـــرا جیب شـــان پـــر و اندوختــه شـــآن کافی ست .

آقای وزیـــر میــاد جلوی میلیون هـــا بیننده می گویــد 

من از یــارانه انصــراف میدهم.

 آخه آقای وزیــر فیش حقوقی شما چقدر است؟

فرزندان شمـــا تو  کدوم دانشگاه های اروپــا

 مشغول تحصیلند که با پــول همین مردم بیچـــاره رفتن؟

واقعـــا جای خجالت دارد ،

چه بسیار کســانی هستند که تنها منبع درآمدشـــآن همین یارانه هـــآست.

در ایـــران سیـــاه پوشیــدن چنـــان باب شده که اگـــر شخصــی مخصــوصـــا

 بانوان پوشاکــ به رنگ شاد بپوشنـــدعده ای چپ چپ به او نگـــاه می کنند

در اینجـــا خنــده ی بیجای یکــ  زن  نشـــانــه فاحشگـــی اوست.

در سینمــــآ و تلویزیون حتمــــا بایـــد صحنـــه هـــآیی از گـــورستـــآن

 و غسل خـــانه هــــآ و گـــریه و شیـــون باشد.

بهشت زهـــرا که نگــاه کنی میبینی که به بهـــانه کمبود جـــا در کشوری به این مساحت  ؛

 گـــورهـــآ را چگــونه در فاصــله بسیـــار کم حفـــر می کننـــد

 که حتی تماشـــای آن همـــه حفـــره دل مـــردم را از غم و وحشت پـــر می کنـــد.

داشتـــن چهـــره ای شـــاد در میــان جمعیتی که اخــم هـــآی خــود را در هم کشیــده انــد

 و با ســـرعت در خیـــابــآن را می رونــد، بسیـــار سخت است.

 شــاید برای اینکــه توجــه کمتـــری جلب کنی ، شــادی خود را در دل نگه داری

و هم رنگـــ جمــاعت به سمت خــانه یا محل کار پیش بروی.

شــاید از همین روست که بــا دیدن چهــره هــای آدم هـــا ،

نمی تــوان فهمیــد کــه کــدامیک درد و اندوهی عمیق در دل دارنــد

 و کــدام یک به دلخـــواه خود چهــره ای عبوس به خود گــرفته انـــد.

ایــران ، کشــوری که در میــان آمار غمگیــن تــرین کشــورهـــآی جهـــان ،

مقام دومی را کسب کرده امـــا گذشته ای شـــاد دارد.

با این وجود نه بـــرای بالیــدن به گــذشتــه و فــراموشی حـــال ،

 بلکــه بــرای بازگشت به زنــــدگـــی ، شـــادی بــرای این جــامعه ، امـــری حیــاتی استـ ـ  ـ ـ  .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic