چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی . . .

چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


زمـــان بـــاقیـــستـــــ هنــــوز

بــــرای بــــودن بــــرای شــــدن


چــــه بخـــواهـــی چـــه نخــــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


یکـــی آن بـــالاهــــا دوستتــــ دارد

بیـــش از "م ا د ر"

مـــراقبــــ تــــوستــــــ


چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


هــــدیــــه ای در انتـــظار تـــوستــــــ

لبخنــــدی

و یــک پــــاکــــ کـــن سفیـــد بـــرای

 پـــاکــــ کـــردن آن چـــه بـــر تـــو گــذشتـــــ


چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی.............
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
ولـــنـتایـــن مبـــارکـــ....


تقــــدیـم بـــــه زیبــــــاتـــرین شقـــایق دنیــــا


بــــرای تــو

بــــرای تــویــی کــه تنـــهایــی هــایــم پــر از یــاد تــوست

بــرای تــویی کــه قلبــم منزلگــه عـــشـــق تـــوست

بـــرای تــویــی کــه احســا ســـم از آن وجــود نــازنیــن توست

بـــرای تـــویی کــه تمــام هستــی ام در عشــق تــو غــرق شــد

بــرای تــویــی کـــه چشمــانم همیشــه بــه راه تــو دوختــه است

بــرای تویــی کــه مــرا مجـــذوب قلــب نــاز و احســاس پــاک خــود کـردی

بــرای تــویــی کـه وجــودم را محــو وجــود نـازنین خــود کــردی

بــرای تــویــی کــه هـر لحظــه دوری ات بــرایـم مثــل یــک قــرن است

برای تــویی کــه سـکوتـت سخــت ترین شکنجــه مــن است...

بــرای تویـــی کــه قلبت پـــا ک است

بـــرای تویــی کــه در عشــق ، قـلبت چـــه بــی بـــاک است

بــرای تـویی کـه عـشقت معنــای بــودنــم است

بــرای تویی که غمهــایت معنــای ســوختنم است

بــرای تــویی کــه آرزوهــایــت آرزویــم اسـت


My heart for you will never break.

My smile for you will never fade.

My love for you will never end.

I love  you RoYa!


Happy Vallentineبا تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا


بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !


خـالی از هـرتشــبیه و استعـــاره و ایهـــام


تنهـــا یکــ جملـه برایـــت خــواهـم نوشتـــــ :


دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

OVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVE

OUILOVYOUIL ****** VEYOU ****** ILOVEYOUILO
OVEYOUIL *********** L *********** OUILOVEY
YOUIL *************** *************** YOUIL
UILO *********************************** VE
EI ************************************* IL
V *************************************** O
O *************************************** L
E *************************************** U
YO *********** HAPPY VALENTINE BABY*****IL
YOUI *********************************** EY
OVEYO **************** R************* LOVEY
OVEYOUIL *************O************ ILOVEY
UILOVEYOU ************Y********* UILOVEYOU
VEYOUILOVEYOU ********A******* YOUILOVEYOU
YOUILOVEYOUILOV ************* LOVEYOUILOVEY
UILOVEYOUILOVEYOU ********* LOVEYOUILOVEYOU
LOVEYOUILOVEYOUILOV ***** ILOVEYOUILOVEYOUI
EYOUILOVEYOUILOVEYOU *** YOULOVEYOUILOVEYOU
VEYOUILOVEYOUILOVEYOU * VEYOUILOVEYOUILOVEY


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن

امـشبـــــــــ شمــــعی بــــرایــــم روشــــن کــــن


گـــــم شـــــده ام


در تـــــاریــــکی شبـــــ هـــــایـــــی


کــــــه انگــــــار،


تمـــــام بـــــودنـــــم را پیش خـــــریــــد کـــــــرده انـــــد

 

نمـــــی دانـــــــم گنـــــاهم چیستــــــ


کـــــه اینگـــــونه بـــــایـــــد


الفبــــــای دل تنگـــــــی را


از بــــــر کنــــــم

 

نمــــی دانـــــم چـــــه شـــــد


کــــه از قــــافـــله ی مــــــاهـــــی هـــــا جـــــا مـــــانــــــدم و


زمیـــــن گـــــیر ایـــــن


مـــــرداب بــــی نیلــــــوفــــــر شـــــدم


هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن


شـــــــایــــد آبـــــــ شــــــود


بــــــرفـــــــ سنگــــینــــــی


کـــــــه چنـــــد ســــالیستـــــــ


دارد مــــــرا یــــــخ میـــــزنـــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هـــــر روز تکـــراریســـت


بــــزرگ تــــر کــــه شــــدم ...

 

 


داسـتــــانــــی خــــواهــــم نـــوشـــت کـه

 

 

 

کـلـاغ هـــایـش قـصــــه بـبـــافـنــــد و

 

 


آدم هـــــا را بــــه هــــم بــــرســــانـنـد!آدم‌هــــای تنــــها عـــاشق می‌شــــوند


آدم‌هــــای عــــاشـــق ، تنـــها


مـــرگ اگــــر نبـــود ،


تـــا ابــــد دور خــــودمان مـــی‌چـــرخیـــدیمـــ
.هـــــر روز تکـــراریســـت


صبــح هــــم مــــاجـــرای ســـاده ایســـتگنجـــشــــکـــــها بــــی خـــودی شـــلوغـــش مـــی‌کننــــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ

بــــــه من در کــــودکـــــی بـــــــارهــــــا آمــــوختــــــه انـــــد

 

کـــــه همـــــه آدم هـــــا مــــی‌‌مـــیرنــــد

 

ولـــــی‌ کســـــی‌ بـــــه مــــن هیچــــگـــــاه نیــــامـــوختــــــ

 

کـــــه همـــــه آدم‌هـــــا زنــــدگی‌ نمی‌‌کننــــد

 

و کســـــی‌ بــــه مــــن نیــــامـــوختــــ کـــــه

 

هـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ

 

همـــــانطــــوری کـــــه هـــــر مــــرگــــی

 

پـــایـــــان هــــــر زنــــدگــــی‌‌ نمــــی‌ بـــــاشــــــد
.

..
روزگـــــار عجـــیبیستــــــ !!! 

 


ایــــن روزهـــــا بعضــــی هــــا راه مــــی رونــــد تــــا غــــذایشـــــان

  

 

هــــضم شـــــود و عــــده ای مــــی دونــــد تــــا گــــرسنـــه نمــــاننــــــد

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد

می گـــــوینـــــد : شــــــاد بنــــویــــس ...

نـــــوشتــــــه هـــــایتـــــــ درد دارنـــــد!

و مـــــن یــــــاد ِ مـــــردی مــــی افتــــــم ،

کــــــه بــــــا کمــــانچـــــــه اش ،

گـــــــــوشــــــــه ی خیــــابـــــان شـــــــاد میــــــزد...

امــــــا بــــــا چشمـــــــــهـــــای ِ خیـــــس ... !!

مُـــבَتـ ـهـــاســـتـ

 

اِحســـاسـ مے ڪُنـَــمـ کـَــر و لالــ شـُــבَمـ !!

 

 

ایــــنـ روزـهـــا

 

 

صـِــבاے ِ اِحســاســاتـــمـُ

 

 

فَقَـــط صَفحــِهـ ے ِ ڪیبـُـورבَمـ مے شنـَـــــوـِهـ!!

 


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات