خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ پنجــــره ی مــــن


کـــه تنهـــا تــــو بـــه حــــرف هــــای دل خستــــه ام گـــوش مـــی دهـــی


خــــداحافـــظ ستــــاره ای کـــه هــــرگــــز نـــورتـــــ را نـــدیــــدم


وخــــداحـــافـــظ ای اشکــــــ هــــای بــــی گنــــاه


مــــن رفتــــم مـــی روم جــــایــــز نیستـــــــ


مـــی روم تـــا پیــــدا کــــنم آن حقیقتــــی را کــــه مـــــرا


بــــاز مـــی گــــردانــــد …شــایــــد!شـــایـــد تـــو نـــدانـــی دستـــی را کــــه در دستـــم بـــود …هـــرگز بـــاور نکــــردم


و صــدایــــش را


غبــــار جــــاده هــــا را چـــه کســـی انکــــار کـــرد


و نـــدانستــــه گفـتــــ و نـــدانســــته خــندیــــد و نـــدانستــــه رفتـــــــ


کــــه هنـــوز زیـــر سنگینـــی نگــــاه هـــوس آمیـــزش


بیـــدار شـــده و بـــه خـــوابـــــ مـــی روم


و چــــه کســـی گفتـــــ کـــه مـــرگ را دوستــــ نـــدارد


در حـــالـی کــه مـــرده بـــود


و چـــه کســـی اشکهــای جـــا مـــانـــده از زمـــان


مـــرا بـــه جـــدایـــی هـــدیه کــــرد


هنـــوزمــی تـــوان گفتـــ کـــه گنگـــــ استــــ


صـــدای نفسهـــــایـــش


هنــوزمــی تـــوان فکــــر کـــرد کـــه امیـــدی هستـــ


 امیــــدی هستــــــ… امیــــدی هستــــــــ


هیـچ پـــژواکــــی نیستـــــــ صـــدای قـــدم هـــایـــم را


بـــه سکـــوتــــــ ویـــرانــــی مـــن گـــوش کـــن


دریـــا ارام استـــــ


و خبــری نیستــــ از امـــواج طــولانـــی بــی فکــــر


همــه خـــوابیــده انــد


ای کــاش شبـــــــ بـــود


انگــاه بیـداریشـــان را بـــاور نمـی کــردم


و قـــایقـــی را کــه مــی آیــد و دل مــی بــرد


و مــی گـذرد بـدون تـــأمــل


کــه چــرا هیـــچ قــایــق دیگـــری در دریـــا نیستـــــ


کـــه چقـــدر تنهـــا شـــده استــــــ


چــــرا بغضـــم را فـــرو دهـــم؟ چـــرا؟


بخـــاطـــر سنگـــــ هــــای اسمـــانــی


یـــا تــابلـــوی نقــاشـی گـــرانقیمتــــ در مـــوزه ی فرانســــه


یــا بخـــاطــــر سهـــراب و اشعـــارش


بخــاطـــر هیـــچ کــدام زنــدگــی نمـی کنـــم


بخــاطــــر هــیــچ کـــدام هم نمـــی میـــرم


بــغض مـــن مــی خــواهـــد ازاد بـــاشـــد


و دوستــــ دارد ســایبـــان چشـــمـــانــی بـــاشـد کــه هیــچ گـاه درکــش نکـــردنـــد


کــه هیــچ گـــاه دوستش نـداشتـنــد


چقـــدر هــوا ســـرد استـــــــ


مــن مـــی تــرســـم


مــی تـــرســم از ابــلیســی کــه مـی گـویــد فـــرشتـــه استــــــ
و از فـــردا و فـردا هــــا


مـــی تـــرســـم…مــی تـــرســم


کــدامیـــن قلـبـــــ را بـــاور کــرده ای کـــه حــالا تــو را بــاور کننـد؟


شبهــای مـن همیشـــه بــی ستــاره استــ


آسمـــانـتــ پــر ستاره بـــاد!


نبـــایــد اشـکـــــــ بـــریـــزم…!


نبــایـــد بغــض کنــم…!


و نبــایـد لبخــنــد بــزنــم…!


شمعــی در بــاد را چـه ســود


شمعـــی در بـــاد را چــه ســود….


شیــوا را رهــا کنیـد


از زنجیـــر هــایتـــان


از قفــس هـــایتـــان


چــاره ای نیــستــــ ای دوستـــــــبــایـــد درختـــ بمــانی!


بـــاید درختــــ بمــانــیطبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ

 زنـــــدگـــی زیبـــاستـــــــ


زشتــــی هـــای آن تقـــصیـــر مـــاستـــــ


در مسیـــرش هـــر چـــه نازیبـــاستــــــ


آن تـــدبیـــر مـــاستـــــــ


زنــــدگـــی آب روانـــی استــــــ


روان مـــی گـــذرد


آنچــــه تقـــدیــــر مـــن و تـــوستـــــــ


همــــان مـــی گـــذردعمــــری بــــا حســــرت و انـــدوه زیستـــن نــــه بــــرای خــــود


 فــــایـــــده ای دارد و نــــه بـــــرای دیگــــران

بـــــایــــد اوج گــــرفتــــــ تــــا بتــــوانیــــم آن چــــه

را کـــــه آمــــوختــــه ایــــم بـــــا دیگــــران نیــــز قسمتـــــ کنیـــــم

لحـــــظاتــــــ از آن تــــوستــــــ؛

آبــــی، سبــــز، سرخ، سیــــاه، سفیــــد،…


 رنگــــهایــــی را کـــــه بــــایستــــه استـــــ بـــــر آنــــها بــــــزن

روزهـــــایتـــــــ رنگــــــارنگــــــــ

.
ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...

افســـوس مـــی خــــورم ....چــــرا؟


چــــرا بـــا رفتــــن تــــو.............


بهــــار مـــی آیـــد ؟...


آمـــدی در ســـرمای زمستـــان...


 بــــه ســــردی زمستــــان بـــودی.....


بـــه غـــم انگیــــزی  شبهــــای تنـــهایـــی..... 


بـــــه خشـــکی بـــرفـــــ  ...


مـــی روی.....


بهــــار مـــی آیــــد ...


بـــه نظــــر معـــاملــــه خــــوبــی  استــــــ....


امیــــد آن دارم بهــــار گلـــی بــــر چهــــره اتـــــ بنشــــانــــد ...


چــــه امیــــد مبهمــــی...


گــــردش روزگــــار خــــطا نــــدارد ...


زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...


 

میـــان مـــانـــدن و نمــانـــدن


فـــاصـــلـــه تنهـــــا یکــــــ حــــرفـــــ ســــاده بــــود


از قــــول مــــن


بـــه بــــاران بـــی امــــان بگـــو:


دل اگــــر دل بــــاشـــد


آبـــــ از آسیـــابـــــ علاقــــه اش
نمـــی افتـــد..‏!!‏

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـــــه فقــــر احســـاس دچـــار شـــده ایــــم !

بـــــه فقــــر احســـاس "انســـانیتـــــــ" دچـــار شـــده ایــــم !


نســـلـی کـــه دردش را ،


کیبـــورد هـــا . . .


پیــــامــک هــــا . . .


و . . .


تلفــــن هــــایِ پـــی در پـــی مــــی فهـــمند . . .! !مـــن فکـــر مـــی‌کنـــم قـــرار نبـــوده مـــن از اینـــجا و شمــــا از آنجــــا ؛صـــورتکـــــ زرد بــــه نشــــانــــه سفتـــــ بغــــل کــــردن و بـــوسیــــدن و دوستــــــ داشتــــن بــــرای هــــم بفــــرستیــــم ...عــــــازم یکـــــــ سفـــــرم . . .


سفــــری دور بــــه جـــایـــی نــــزدیکــــــ . . .


سفــــری از خـــود مـــن تــــا بـــه  خـــودم . . .


مـــدتـــی هستــــ نگـــاهـــم . . . 


بـــه تمـــاشـــای خـــداستـــــــ . . .


و امیــــدم بــــه خــــداونـــدی اوستــــــ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
تقــــدیم بــه کــودکـــانی کـــه . . .


تقــــدیم بــه کــودکـــانی کـــه از کــودکـــی خـــود جـــزء درد و رنــج نبـــردنـــد
ﺗـــﻮ ﺧﯿـــﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘـــﻢ ﻗــــﺪﻡ ﻣﯿـــﺰﺩﻡ ﮐـــــﻪ


ﮐــــﻮﺩﮐﯽ ﺭﻭ ﺩﯾــــﺪﻡ ﯾــــﻪ ﺟــــﺎ ﻧﺸﺴﺘــــﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﯾــــﻪ


ﭼﯿــــﺰﯼ ﺭﻭ ﮐﺎﻏـــــﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـــﻪ ﺭﻓﺘــــﻢ ﺟﻠــــﻮ


ﻧﺸﺴﺘـــﻢ ﮐﻨــــﺎﺭﺵ ﮔﻔﺘـــﻢ ﺍﺳﻤــــﺖ ﭼﯿــﻪ؟


ﮔﻔﺖـــ:ﺣﺴﯿـــﻦ، ﮔﻔﺘـــﻢ ﺑـــﺎﺑـــﺎﺕ ﮐـــﺠـــﺎﺳــﺖ؟


ﯾـــﻪ ﻧﯿﮕــــﺎﻩ ﺑﻬـــﻢ ﺍﻧـــﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑـــﺎ ﺻـــﺪﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﮔﻔـــﺖ


ﺭﻓﺘــــﻪ ﭘﯿﺸـــﻪ ﺧــــــــﺪﺍ،

 

 ﮔﻔﺘـــﻢ ﻣـــﺎﻣـــﺎﻧﺖ ﮐﺠـــﺎﺳﺖ؟ 


گفتــش ﻣﺮﯾــــــﻀﻪ اونـــم ﺩﺍﺭه ﻣﯿـــﺮﻩ ﭘﯿــﺶ ﺧــــــﺪﺍ


ﺳــﺮﻣـــﻮ ﭼـــﺮﺧـــﻮﻧـــﺪﻡ ﺩﯾـــﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏـــﺬ ﻧﻮﺷﺘـــﻪ:


ﺧــــــــــﺪﺍ ﺑﺎﻫــــــــــﺎﺕ


ﻗــــﻬـــــﺮم ...!!

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بهــــــاری دیگــــــر بـــی حضــــور تــــو

گــــاه مــیرویــــم تــــا بــــــــرسیــــم

 


کجــــایـــش را نمـــی دانیـــــم

 


فقـــط مــی رویـــــم تــــــا بـــرسیــــم . . .

 


بــی خبـــر از آنــــکــــه همیشـــــه رفتــــن  ؛

 


راه رسیـــــدن نیستــــــ !

 


گـــاه بـــرای رسیـــدن بـــایـــد نـــرفتــــــ ؛

 


بـــــایـــد ایستـــاد و نگـــــریستــــــ . . .

 


بـــــایــــد دیـــد ؛ شـــایـــد رسیــــده ای

 


 و ادامــــه دادن فقــــط دورتــــــ کنــــد . . .

 


بــــایـــد ایستـــاد و نگـــریستــــــ

 


بــــه مسیـــر طـــی شـــده . . .خــــلاصـــه بهــــــاری دیگــــــر

 


بـــی حضــــور تــــو

 


از راه مـــی رســـد

 


و آنچــــــه زیبـــــا نیستــــــ ؛

 


زنـــــدگـــــی نیستـــــ

 


روزگـــــــــــــــار استـــــــــ


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز

بــــه ویــــرانــــه هــــای ایــــن دل متــــروکــــــ


ســــرکــــی بـــــزن گــــاهــــی...


دیــــریستــــــ کــــه زلـــزلــــهء رفتـــن اش، 


تمــــام 


حجــــم


عشــق را، 


بــــر ســــرم فــــرو ریخـــته استـــــــ  !


رمقــــی نیستــــــ .

 


ایستــــاده ام….


تنهــــا….


پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز


ایــن جــــا ….


انگشتــــــ هــــایـــم را مـــی شمـــارم


یکـــــ...


دو...


ســـه


ودستـــــ هــــای تــــو در هـــم فـــرو رفتــــه انـــد


تـــو ….


غــــزل را مشتـــــ مشتـــــ بـــه حــــراج گـــذاشتـــی


کــــه مهـــربـــانــی اتــــ را ثــابتــــ کنــی


ولــی….


ولـــی نفهمیـــدی کــــه مـــن


آن ســـوی خیـــابــــان


انتظـــارتــــــ را مـــی کشــــم


تــــو بـــی وقفـــه فـــریـــاد کشیــــدی


ومـــن ….


دیگـــر آزارتـــــــ نمـــی دهــم


زیـــن پـــس….


قصـــه هـــایـــم را بــــرای هیـــچ کـــس تعـــریفـــــ نمـــی کنـــم


مطمئـــن بــــاش


هنــــوز هـــم قـــافیـــه را بـــه چشـــمـــان تـــو


مــی بـــازم.…


مطمئـــن بــــاش!

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی


شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد


ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ
ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
عــکــس هــای عــــا شـــقـــانـــــه از جنــس کمیـــابــــ (2)

عــکــس هــای عــــآشـــقــــآنـــــه از جنــس کمیـــابــــ 


بقیـــه   عکــس ها در ادامــه مطلـــبادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
مــن آدمم . . .

مـــن آدمـــم


تبعیـــدی زنـــدان دنـــیــا 


بـــه جـــرم عشـــق ورزیـــدن بـــه یـــك سیبـــــ ...مِــداد رنگـــی هایــَـم 


را پــَـس بـده .. 


قلــــبــ ِتــــو قــِـرمـِــز نیستــ بـــایـد سیـــاهــش کُنـــمـ مــا نسلـی هستــیـــم ، 


کـــه
روزهــا میخــوابیــم.. 


و
شبــهـــا بیـــــداریـــم ! 


چـــــون..
 


تــاریـکی شبــــ ، بـــرامــون.. 


قــابــل تحمـّـل تــر از "
تـــاریــکی" روزهــامــونــه !

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!

چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!محبتتــــــ را میگــــذارنـــد پـــای احتیــــاجتـــــصــــداقتتــــــ را میگــــذارنـــد پــــای ســـادگیتـــــسکوتتــــ را میگــــذارند پـــای نفهمیتــــــنگـــرانیت را میگـــذارنـــد پــــای تنهــــاییتـــــو وفــــاداریتـــــ را پــــای بـــی کسیتـــــو آنقــــدر تکــــرار میکننـــد کـــه خـــودتـــــ بــــاورتـــــ میشــــود


 

کــــه تنهــــایـــی و بیکــس و محتــــاج !!!طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات