جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد(2){پنــدهــای زنــدگــی}

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــدادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ

ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!

دستــــ بــــه صـــورتــــم نـــــزن


مـــی تــــرســــم بیفتـــد..


نقـــاب خنـــدانــــی کـــه بــــر چهـــره دارم! و بعــــد ..


سیــــل اشکـــــ هــــایــــم تــــو را بــــا خـــود ببــــرد ..


و بــــاز ..


مـــن بمـــانـــم و تنهــــایـــی

 


کـــــلاغ جـــــان !

 

قصـــه مـــن بـــه ســـر رسیـــد . . .

 

ســــوار شـــو !

 

تــــو را هـــم تـــا خـــانـــه ات مـــی رســـانـــم . . .


 

از مـــن نرنــــــــــج


 

نـــه مغــــــرورم نـــه بـــی احســـــاس


 

فقــط خســــته ام


 

خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!


 

بـــرای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بــــر دل زده ام...


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چَتـــــــ(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 چَتـــــــچَتــــــ عجبــــــ فعـــل قبیحـــی ستـــــــ بیـــا تـــا نکنیــــم


همـــه کـــردنـــد کــــه کـــردنـــد ؛ بیـــــا مـــا نکنیـــم


ســــایتــــ هـــا فیلتـــرینـــگ استـــــ در ایـــن وانفســـا


وب نگــــردیــم الکـــی چیـــز تمــاشـــا نکنیـــم


تــــا نگــوینــد عجــب آدم بــی پــروایـــی ستــــ


حیـــن چتــــ آی دی خویــش افشـــا نکنیـــم


چیــــزهـــایـــی کــه نبــایستـــ ؛ نگــوییــم بـــه هـــم


چــون کـــه لـــو رفتـــــ در ان معـــرکــه حـــاشــا نکنیــم


وقتــــــ وبلــاگـــ نوشتـــن کمَــکی رنـــد شـــویــم


ســوژه بـــو داشتـــــ اگــــر ؛لااقـــل امــضاء نکنیـــم


 تـــلفــن چیـــز گــــرانــی ستــــ بــدانیـــم کـــه بعـــد


وقــتــــ پـــرداختــن قبـــض ؛ "خـــدایـــا" نکنیـــم


عـــوض ایـــن همـــه ای کـــاش بخـــوانیـــم کتــابــــــ


عـمـــر را صـــرفـــ از ایــن دستـــــ قضـــایـــا نکنیـــم


طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دوستــــِ مـــن خــــدا

نـــــه عــاشـــق بـــوده انـــد ؛


نــــه عـــاشـــق مـــی شـــونـــد . . .


فقــط شلـــوغـــش مـــی کننـــد ؛


گنجشکــــ هــــایی کـــه یکــــ عمـــر ؛


از ایـــن شـــاخـــه بـــه آن شــاخـــه پـــریـــدن ؛


عـــادتـــــ شـــان استـــــــهــــای کـــافـــه چــــی!از مـــا کــــه گـــذشتـــــ امــــا


اگــــر بـــاز هـــم کســـی تنهـــا بـــه


اینجـــا آمـــد از او نپـــرس : چـــه میــل داری؟!


تلـــخ تـــرین قــهـــو ه دنـــیا را بـــرایـــش بـــریـــز !


آدمهـــای تنهـــا ؛


مـــزاجشـــان بـــه تلخـــی عـــادتــــ دارد . . .


خیلـــی حـــس قشنـــگیــــه وقتـــی یـــه دوستــــــ فــــابــــ داشتـــه بــــاشـــی


کــــه همیشـــــه حـــواسش بهتـــــ بــــاشـــه ؛


بــــه یـــادتــــــ بـــاشـــه ؛ نگـــرانتـــــ بشـــه و دوستــــ داشتــــه بـــاشــــه . . .


مـــرسی کـــه هستـــی دوستــــِ مـــن خــــدا .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
عشـــق؛ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 

گــــاهـــی دلتــــ نمیخــــواهد . . .


دیـــروز را بـــه یــــاد بیـــاوری . . . انگیــــزه ای بــــرای فـــــردا هــم نـــداری . . .


و حــــال هــــم کــــه . . .


گــــاهــــی فقــــط دلتــــــ میخــــواهــــد . . .


زانــــوهـــایتـــــ را تنــــگــــ در آغــــوش بگـیــری . . .


و گــــوشــــه ای از گـــوشـــه تـــرین گــــوشـــه ای کـــه مـــی شنـــاســـی . . .


بنــشینـــی و فقـــط نگــــاه کنـــی !!!!


گـــاهـــی دلگیـــری . . .


شــــایـــد از خـــودتـــــ . . .


 


از بهــــار پـــرسیـــدم عشـــق یـعنـــی چـــه ؟


گفتــــ تـــازه شکـــفتــه ام هنـــوز نمیـــدانـــم


از تـــابستــان پـــرسیـــدم عشـــق یعنــی چـــه ؟


گفتــــ در گـــرمـــای وجـــودش غـــرقـــم نمـــیدانـــم


از پـــاییـــز پـــرسیـــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتــــــ در هـــزار رنگــــ آن بـــاختـــه ام نمـیــدانـــم


از زمستـــان پـــرسیــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتـــــ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 


مـــن فکــــر مـــی کــنم


مــوجــوداتـــــ دو دستـــه انـــد:جــان دار و غیـــره


 و جـــان داران دو دستـــه انــد :آدم و غیـــره


 و آدم هـــا هــم دو دستـــه انــد : مـــن و غیـــره.


مـــن هیچـــکـدام از ایـــن دستـــه هـــا را نمـــی شنــاســـم ؛


یـــا "مـــن" کـــه ایــــن را اصــلا نمـــی شنــاســم ؛


 شـــاید "مـــن" جـــان داری . . .آدمــــی . . . غیـــره ای . . . چیـــزی بـــاشــم

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تسلیـتـــــــ قلبــــ صبـــورم . . .

مــــن آنقــــدر امـــروز و فــــرداهــــای


نیــــامــــدن را دیــــده ام


کــــه دیگــــر هیـــچ وعــــده بـــی ســــرانجــــامـــی


خــــواب و خیــــال و آرزوهــــایــــم را آشفتــــه نمیکنــــد...


حــــالا یــــاد گـــرفتـــم کــــه فــــرامـــوشــــی


دوای درد همــــه نــــداشتــــن هــــا


نخـــواستـــن هــــا


و نیــــامـــدن هــــاستــــــ...


یــــاد گــــرفتــــم کــــه از هیـــچ لبخنـــدی


خیـــال دوستـــــ داشتـــن بــــه ســــرم نــــزنـــد!


یــــاد گـــرفتــــم کــــه بشـنـــوم تـــــا فـــردا...


و بـــه روی خــــود نیــــاورم


کــــه فــــرداهــــا هیچـــوقتـــــ نمـــی آینــــد...


دستـــانـــم شـــایـــد ؛


امـــــا . . .


دلـــــــم بــــه نــوشتـــن نمیــــ رود . . . ؛


ایـــــن کلمــــاتــــــ بـــــه هـــم دوختــــه شـــده کجــــا ؛


احســــاســــاتــــ مـــن کجــــا ؛


ایــــن بـــار امـــــا ؛


نخــــوانـــده مـــرا بفهـــــم


روزگـــــار میخنــــدی ؟


کمـــی حــــرمتـــــ نگــــه دار ...


مگــــر نمی بینــی سیــــاهپـــوش آرزوهـــایـــم هستــــم !

قصــــه ء زنـــــدگـــی . . .

 

اینجــــا همـــه گـــرفتـــارنــــد


دختـــــری بـــرای شـــاهـــزاده ی رویـــاهـــــایـــش شعـــر مـــی نــویســــد


شـــاهـــزاده ای کـــه حتـــی ســـواد خـــوانـــدن نــدارد


شـــاعــــری فلــســفه مــی نـــوشــــد


آدم حســـابـــی شـــود


و مــــن بــــه ایـــن فکــــر مـــی کنــــم


چگـــونــــه حـــرفـــــم را بــــه گـــوش بـــادبــــادکــــی کــــه ده متـــــر


آنطــــرفـــــ تــــر معلـــق استــــــــ بـــرســـانـــم


پـــــس بـــایـــد بیشتــــر فکــــر کنــــم


تــــا بتـــوانـــــد وزن یکــــ آدم را تحمــــل کنــــد


خیلـــی وقتــــ استــــــ هیـــچ چیـــز درستــــــ کـــار نمـــی کنـــد


اتفــــاقــی کــــه رخ خــــواهـــد داد مــــرگـــــ استـــــــ


 


هیــج وقتـــــ بــــه كســـی وابستـــه نشــــو !!!


 زیــــرا وابستــــه شــــدن بـــه یــــه نفــــر دیــــر یــــا زود بـــه قیمتـــــــ


از دستــــــ دادن تكـــــه ای از قلبتـــــ تمــــام مــــی شـــود.

 


 

گــاهـی دلــــت ...


گــــاهــــی دلــــت میخــــواهـ ـد ؛


بــــا صـدای بـلنـــد بـگــــویــی : بــــه ســـلآمـتی ِمــ ـرگ ...!


و سـر بکشــی جام ِ زنـ ـدگی را ...!


 


شــــایــــد هــم خـــدا


نوشتــــن تقـــدیـــر منـــــ را


بــــه فــــــرشتــــه ای کمــــ ســــواد سپــــرد


و او بـــــه غـلـــط


قصــــه ء زنـــــدگـــی مـــرا بـــا غیـــن نوشتـــــ . . .!!!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic